Kết quả hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ

Triển khai thực hiện Quyết định số 93/2018/QĐ-UBND ngày 1-11-2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp triển khai các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh, trong quý III năm 2020 Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tiến hành rà soát, đánh giá và thực hiện TTHC đã công bố theo cơ chế một cửa danh mục 61 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết ở 4 lĩnh vực: Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 18 thủ tục; sở hữu trí tuệ 6 thủ tục; năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân 7 thủ tục; KH&CN 28 thủ tục.

Về công bố, công khai TTHC, Sở tiến hành niêm yết công khai TTHC tại Văn phòng Sở và Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, trên trang website thành phần của Sở. Tình hình, kết quả giải quyết TTHC cũng được quan tâm thực hiện có kết quả, tiếp tục duy trì 61/61 TTHC thực hiện trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh để cung cấp dịch vụ công hành chính cho tổ chức, công dân mức độ 3 và 100% được thực hiện tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích, 100% TTHC không thu phí, lệ phí được thực hiện trả kết quả cho tổ chức, cá nhân qua dịch vụ bưu chính công ích. Triển khai thực hiện 20 TTHC thực hiện trực tuyến dịch vụ công mức độ 4.

Trong quý III, Sở tiếp nhận và đăng nhập hồ sơ tiếp nhận trực tiếp lên hệ thống một cửa điện tử đúng theo quy định tại Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 21-2-2019 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý, vận hành Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Ninh Thuận. Số lượng hồ sơ thực hiện theo TTHC là 16 hồ sơ, trong đó 100% hồ sơ được giải quyết trước hẹn, không có hồ sơ trễ hẹn hoặc tồn đọng. Thông qua việc tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về TTHC, công bố công khai đường dây nóng, trong quý không có ý kiến phản ánh hoặc tiếp nhận kiến nghị của tổ chức, công dân phàn nàn về TTHC hoặc việc thực hiện giải quyết TTHC của Sở.

Nhìn lại hoạt động kiểm soát TTHC trong quý III của Sở KH&CN đạt được kết quả ở tất cả các khâu, nhất là tiến hành rà soát từng TTHC về thời gian giải quyết, thành phần hồ sơ, mức thu phí, lệ phí cho phù hợp với quy định. Qua kết quả rà soát tập trung cắt giảm số lượng ngày làm việc đảm bảo giảm 30% số ngày, giờ làm việc từng TTHC so với thời gian giải quyết TTHC của Bộ KH&CN. Các TTHC được đăng tải trên trang website thành phần của tỉnh, định kỳ xuất bản tạp chí, bản tin của Sở KH&CN.

Trong quý IV năm 2020, Sở KH&CN tiếp tục rà soát và chuẩn hóa bộ TTHC, kịp thời tham mưu UBND tỉnh công bố ngay sau khi có sự thay đổi theo quy định của Bộ KH&CN. Đồng thời, thực hiện niêm yết công khai TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết tại trụ sở cơ quan, đơn vị. Thực hiện việc tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân theo quy định và rà soát, đánh giá các quy định TTHC đã ban hành nhằm kịp thời phát hiện các quy định TTHC không đáp ứng các tiêu chí về sự cần thiết, tính hợp lý, hợp pháp. Từ đó, xây dựng các phương án đơn giản hóa TTHC nhằm giảm thời gian và chi phí về tài chính cho đối tượng tuân thủ, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ TTHC. Theo dõi việc triển khai tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Thuận. Triển khai kế hoạch kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC tại Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, kế hoạch truyền thông phục vụ kiểm soát TTHC năm 2020. Phối hợp tập san KH&CN, Báo Ninh Thuận tập trung tuyên truyền về việc triển khai xây dựng và áp dụng ISO trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh và gắn kiểm soát hệ thống quản lý chất lượng với việc kiểm soát TTHC đảm bảo kết quả xếp hạng chỉ số thành phần hiện đại hóa nền hành chính trong Bộ Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh.