Quyết định của UBND tỉnh: Về bổ sung cơ sở cách ly y tế tập trung tại khách sạn trong phòng, chống dịch COVID-19 do người cách ly tự nguyện chi trả trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Báo điện tử Ninh Thuận giới thiệu toàn văn Quyết định số 1283/QĐ-UBND, ngày 31 tháng 7 năm 2020 của UBND tỉnh về bổ sung cơ sở cách ly y tế tập trung tại khách sạn trong phòng, chống dịch COVID-19 do người cách ly tự nguyện chi trả trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.