Triển khai thực hiện Nghị định số 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các đơn vị thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 1-7-2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2018, có hiệu lực từ ngày 15-8-2019.

Theo đó, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP gồm 11 Chương, 89 Điều quy định chi tiết các Điều, khoản của Luật PCTN: Khoản 1 Điều 15, Điều 17, Điều 22, Điều 23, Khoản 4 Điều 25, Khoản 4 Điều 71, Điều 80, Điều 81 và Điều 94.

Trong đó có quy định rõ việc tặng quà và nhận quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có chức vụ, quyền hạn như sau: Chỉ được sử dụng tài chính công, tài sản công để làm quà tặng vì mục đích từ thiện, đối ngoại và thực hiện chế độ, chính sách theo quy định pháp luật; Không được trực tiếp hoặc gián tiếp nhận quà tặng dưới mọi hình thức của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan đến công việc do mình giải quyết hoặc thuộc phạm vi mình quản lý; Nhận được quà tặng không đúng quy định thì phải từ chối; trường hợp không từ chối được phải giao lại quà cho bộ phận quản lý quà tặng của cơ quan, đơn vị mình để xử lý theo quy định…

Ngoài ra, Nghị định cũng quy định về giải quyết xung đột lợi ích; về thanh tra đối với các doanh nghiệp, tổ chức là công ty đại chúng, tổ chức tín dụng, tổ chức xã hội do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ hoặc Chủ tịch UBND cấp tỉnh có huy động các khoản đóng góp của nhân dân để hoạt động từ thiện.