Ninh Hải: Bồi dưỡng đối tượng Đảng đợt 2/2019

Ngày 10-6, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Ninh Hải tổ chức lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng đợt II năm 2019 cho 60 đoàn viên ưu tú của các tổ chức cơ sở đoàn trong huyện.

Trong thời gian bồi dưỡng, học viên được tiếp thu các chuyên đề gồm: Khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ninh Hải tổ chức Bồi dưỡng đối tượng Đảng đợt 2/2019.

Thông qua lớp bồi dưỡng, nhằm giúp cho các học viên nắm vững những kiến thức cơ bản về đường lối, quan điểm của Đảng. Qua đó, tu dưỡng và rèn luyện, tích cực phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.