Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về kinh tế

Ngày 13-5, Sở Nội vụ phối hợp với trường Chính Trị tỉnh và Viện Kế toán, kiểm toán và tài chính doanh nghiệp tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về kinh tế khóa I-năm 2019 cho 100 cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Trong 5 ngày học tập, các học viên được nghiên cứu những nội dung như: Quản lý nhà nước về kinh tế cấp xã; quản lý nhà nước đối với dự án đầu tư cấp xã; quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn xã; kỹ năng xử lý tình huống trong công tác quản lý nhà nước về kinh tế cấp xã…

Các đại biểu dự khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về kinh tế khóa I năm 2019.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm kịp thời chuẩn hóa tiêu chuẩn, chức danh đối với cán bộ, công chức cấp xã, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần thực hiện đạt hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, trong đó có mục tiêu xây dựng nông thôn mới ở các địa phương.