Dân hỏi Lãnh đạo sở, ngành trả lời:

Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

(NTO) Nhiều bạn đọc là cán bộ, công chức, viên chức hỏi: Lãnh đạo Sở Nội vụ cho biết kết quả thực hiện việc tinh giản biên chế tại tỉnh ta theo Quyết định số 2854/QĐ-UBND ngày 11-12-2015 của UBND tỉnh đến nay như thế nào?

 
 Đồng chí Châu Thị Thanh Hà
Giám đốc Sở Nội vụ

Đồng chí Châu Thị Thanh Hà, Giám đốc Sở Nội vụ, cho biết: Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị và Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ; Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2854/QĐ-UBND ngày 11-12-2015 về việc phê duyệt Kế hoạch tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2015-2021.

Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 6-1-2017 của Thủ tướng Chính phủ và trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy; Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 910/QĐ-UBND ngày 17-5-2017 về việc phê duyệt Kế hoạch điều chỉnh, bổ sung tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2015-2021 (thay thế Quyết định số 2854/QĐ-UBND ngày 11-12-2015). Tại Quyết định số 910/QĐ-UBND ngày 17-5-2017 nêu trên, UBND tỉnh đã xây dựng lộ trình tinh giản biên chế đảm bảo 10% chỉ tiêu biên chế được giao năm 2015 (biên chế hành chính và biên chế sự nghiệp); đồng thời đề ra lộ trình thu hồi 50% biên chế đã tinh giản, nghỉ hưu, thôi việc theo quy định.

Theo đó, kết quả thực hiện tinh giản biên chế năm 2015, 2016, 2017 và 6 tháng đầu năm 2018: Tổng số lượng tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh đến 6 tháng đầu năm 2018 là 220 trường hợp, cụ thể như sau:

Nhiều cán bộ, công chức, viên chức muốn biết việc thực hiện tinh giản biên chế tại các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trong thời gian đến sẽ được thực hiện ra sao?

Đồng chí Châu Thị Thanh Hà, Giám đốc Sở Nội vụ, cho biết: Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII, Sở Nội vụ đang phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch của Tỉnh ủy triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đồng thời chủ trì, tham mưu Ban Cán sự Đảng trình Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25-10-2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Trong đó, sẽ tập trung rà soát, kiện toàn các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; phấn đấu đến năm 2021 giảm ít nhất 10% các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận so với năm 2015.

Bên cạnh việc đẩy mạnh triển khai thực hiện Quyết định số 910/QĐ-UBND ngày 17-5-2017 của UBND tỉnh theo tinh thần Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 6-1-2017 của Thủ tướng Chính phủ, Sở Nội vụ đang nghiên cứu, xây dựng Kế hoạch thu hồi biên chế hành chính, sự nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2021; đảm bảo mục tiêu đến năm 2021 giảm ít nhất 10% biên chế so với năm 2015. Dự kiến trình UBND tỉnh ban hành trong quý I-2018.