Phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, toàn Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024

Cách đây 49 năm, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, trực tiếp là Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng; bằng sức mạnh hợp đồng binh chủng, Cánh quân Duyên Hải phối hợp cùng lực lượng tại chỗ của quân và dân Ninh Thuận đã nhanh chóng đập tan “Lá chắn Phan Rang”, tuyến phòng thủ bảo vệ Sài Gòn từ xa của địch, giải phóng Ninh Thuận vào ngày 16/4/1975, góp phần vào thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Sau ngày quê hương được giải phóng, đất nước được thống nhất, 49 năm qua, đặc biêt, sau 32 năm Ngày tái lập tỉnh Ninh Thuận (1/4/1992-1/4/2024), trong giai đoạn cách mạng mới, dưới sự lãnh dạo của Đảng bộ tỉnh, Ninh Thuận đã vươn lên, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực; nhiều tiềm năng, thế mạnh được khơi dậy và khai thác hiệu quả. Kinh tế- xã hội đã có sự thay đổi mạnh mẽ, ngày càng khẳng định và nâng cao vị thế của tỉnh trong khu vực và cả nước. Chỉ tính năm 2023, kinh tế- xã hội tỉnh ta tiếp tục chuyển biến tích cực. Tốc độ tăng trưởng GRDP tăng 9,40%, xếp thứ 9/63 tỉnh, thành trên cả nước và thứ 2/14 các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung…

Cơ sở hạ tầng của Tp.Phan Rang-Tháp Chàm ngày càng được đầu tư hiện đại, theo hướng đô thị thông minh. Ảnh: Văn Nỷ

Năm 2024 xác định là năm “tăng tốc”, có ý nghĩa rất quan trọng để thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và dự báo những thuận lợi, khó khăn, tỉnh ta xác định phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2024 đó là: Tập trung ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững; cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tập trung thực hiện 3 đột phá: Đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, liên vùng, nhất là các dự án kết cấu hạ tầng; hoàn thiện cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn cho các trọng điểm phát triển; khơi thông nguồn lực đất đai.

Các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng đang được tỉnh tập trung đẩy mạnh tại khu K2, phường Mỹ Bình (Tp.Phan Rang-Tháp Chàm). Ảnh: Văn Nỷ

Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh. Phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, nâng chất lượng nguồn nhân lực, y tế, xã hội ngang tầm với phát triển kinh tế; chú trọng bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tiếp tục kiện toàn bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Quyết liệt phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế. Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân trong tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, tích cực, sáng tạo, vượt qua những khó khăn, thách thức, nỗ lực và quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024, là năm “tăng tốc” để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.