Khai giảng lớp bồi dưỡng tiếng Chăm khóa X năm 2023

Ngày 15/11, Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Chính trị tỉnh phối hợp tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng tiếng Chăm khóa X năm 2023.

Tham gia lớp học có 40 học viên là cán bộ, công chức, viên chức công tác tại vùng có đồng bào dân tộc Chăm sinh sống. Trong thời gian 6 tháng, các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản và cần thiết về ngữ âm, chữ viết, luyện nghe, nói và tìm hiểu về văn hóa, phong tục tập quán của đồng bào dân tộc Chăm, từ đó có thể sử dụng ngôn ngữ Chăm trong giao tiếp hàng ngày để vận dụng phục vụ tốt công tác chuyên môn, nghiệp vụ.

Lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh trao quyết định giao nhiệm vụ cho giáo viên chủ nhiệm và Ban cán sự lớp.