Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Ngày 6/7, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số (CĐS) tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình, kết quả thực hiện CĐS 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị; tham dự có lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan.

Từ đầu năm đến nay, công tác CĐS trên địa bàn tỉnh đã đạt được kết quả quan trọng. Việc số hóa quy trình, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, CĐS trong hoạt động quản lý, điều hành được cấp ủy, chính quyền và cơ quan, đơn vị trong tỉnh tập trung chỉ đạo, quyết liệt thực hiện; tỷ lệ văn bản hành chính được trao đổi, xử lý trên môi trường mạng được nâng lên, nhất là ở cấp huyện và cấp xã; dịch vụ công trực tuyến có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác đảm bảo an ninh, an toàn thông tin được triển khai thực hiện tốt, các hệ thống thông tin được bảo vệ theo mô hình 4 lớp, đáp ứng các tiêu chí về an toàn thông tin để kết nối vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Hoạt động thương mại điện tử (TMĐT) tiếp tục được tăng cường triển khai thực hiện. Hệ sinh thái công dân số từng bước được hình thành và phát triển…

Đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, địa phương đẩy mạnh triển khai phát triển hạ tầng số theo Kế hoạch số 1146/KH-UBND của UBND tỉnh. Tiếp tục duy trì và nâng cấp Trung tâm giám sát, điều hành an toàn, an ninh mạng (SOC); tăng cường quản lý an ninh mạng, bảo mật thông tin và an toàn dữ liệu, bảo đảm an toàn thông tin theo mô hình 4 lớp. Về chính quyền số, tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện ký số, xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng, đảm bảo đạt được các mục tiêu đề ra; đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến, nâng cao tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận, xử lý trực tuyến; tập trung triển khai thực hiện hoàn thành các sản phẩm CĐS, phấn đấu mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương hoàn thành ít nhất một sản phẩm CĐS năm 2023. Về kinh tế số, đẩy mạnh hoạt động TMĐT, đưa các sản phẩm lên sàn TMĐT; thúc đẩy việc sử dụng hóa đơn điện tử, gắn với phát triển kinh tế số, phổ cập chữ ký số, đảm bảo 100% DN sử dụng các nền tảng số, hóa đơn điện tử. Về xã hội số, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về CĐS và xã hội số cho người dân; tập trung triển khai Đề án 06; nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng tại địa phương để phổ cập kỹ năng số cho người dân thực hiện CĐS, phát triển kinh tế - xã hội.