Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng

Năm 2022, được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời, xuyên suốt của Tỉnh ủy, Thanh tra Chính phủ và sự chủ động trong chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, công tác phòng, chống tham nhũng luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm và đã tập trung chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Xác định công tác PCTN, tiêu cực là nhiệm vụ trọng tâm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các sở, ban, ngành và địa phương tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác PCTN. Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã ban hành các kế hoạch để làm cơ sở cho các sở, ngành, địa phương cụ thể hóa thực hiện hiệu quả và phù hợp tình hình thực tế; cấp ủy, chính quyền các địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị đã triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, giải pháp, các chính sách, pháp luật về PCTN; qua đó góp phần nâng cao ý thức, tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức (CC, VC) và nhân dân trong công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng ở địa phương một cách hiệu quả, từ đó góp phần tích cực trong việc phòng ngừa và ngăn chặn tình trạng tham nhũng phát sinh tại địa phương. UBND tỉnh, các cấp, các ngành và địa phương thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) về công tác PCTN; tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 57-CT/TU của Tỉnh ủy, Chỉ thị số 20/CT-UBND của UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện nghiêm minh kỷ luật, kỷ cương đối với cán bộ, CC, VC trên địa bàn tỉnh. Trong năm, các cơ quan, đơn vị đã thực hiện 72 đợt tuyên truyền phổ biến, giáo dục về công tác PCTN cho 5.089 lượt cán bộ, CC, VC tham gia.

Bám sát chỉ đạo của tỉnh, các sở, ngành, địa phương đã triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, nhất là công khai minh bạch hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; kê khai, minh bạch tài sản thu nhập của cán bộ, công chức; thực hiện tốt các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; công khai, minh bạch trong hoạt động; ban hành mới, sửa đổi, bổ sung về quy chế hoạt động, các văn bản thực hiện về chế độ định mức tiêu chuẩn, quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, chuyển đổi vị trí công tác; đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi các tổ chức, cho cán bộ, nhân dân theo dõi giám sát và tham gia quản lý từ đó hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính nhà nước của hệ thống cơ quan hành chính được nâng lên, góp phần nâng cao chỉ số cạnh tranh, nâng cao uy tín của các cơ quan Nhà nước, phục vụ cho việc thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, các cơ quan báo chí, doanh nghiệp đã xác lập cơ chế phối hợp với các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương thực hiện tương đối tốt công tác tuyên truyền pháp luật PCTN và giám sát việc thực hiện pháp luật về PCTN; kịp thời phản ánh những tồn tại, những dấu hiệu thiếu minh bạch của CC, VC để chính quyền, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị chỉ đạo giáo dục, thanh tra, kiểm tra kịp thời nhằm ngăn ngừa, xử lý nghiêm hành vi tham nhũng. Công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử vụ việc, vụ án tham nhũng được tăng cường, chỉ đạo thực hiện đồng bộ và có sự phối hợp tốt giữa các cơ quan chức năng liên quan...

Phát huy các kết quả đạt được, thời gian đến UBND tỉnh tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác PCTN. Tập trung xây dựng kế hoạch công tác PCTN năm 2023, chỉ đạo các sở ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác PCTN theo nội dung kế hoạch đề ra. Tập trung triển khai thực hiện Luật PCTN năm 2018, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, PBGDPL về PCTN, các chỉ thị, nghị quyết của trung ương, của Tỉnh ủy, của UBND tỉnh về PCTN đến với cán bộ, công chức và nhân dân để phát huy thực hiện; chỉ đạo các sở, ban, ngành tiếp tục triển khai thực hiện tốt các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Tăng cường công tác tuyên truyền, PBGDPL về PCTN giai đoạn 2022-2024 trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch đã ban hành.

Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác PCTN, các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Trong đó, chú trọng các giải pháp công khai, minh bạch hoạt động cơ quan, đơn vị; kê khai, kiểm soát, minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức nhất là cán bộ quản lý; kiểm soát biến động, nguồn gốc tài sản. Tập trung chỉ đạo khắc phục các khâu, lĩnh vực còn yếu, nhất là chỉ đạo khắc phục các khó khăn, vướng mắc trong công tác giám định, định giá tài sản, thu hồi tài sản, khắc phục thiệt hại trong các vụ án, vụ việc tham nhũng kinh tế; đẩy mạnh hơn nữa công tác PCTN ở địa phương, cơ sở; ngăn chặn có hiệu quả tình trạng “tham nhũng vặt”. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định về công khai, minh bạch trên các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực. Tiến hành thanh tra trách nhiệm (theo định kỳ và đột xuất) trong việc thực hiện công tác PCTN tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị nhằm phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi tham nhũng.

Phối hợp tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát của Mặt trận, HĐND các cấp và các đoàn thể xã hội đối với công tác PCTN ở địa phương; phát huy vai trò của báo chí, phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc cung cấp thông tin cho báo chí để góp phần thực hiện có hiệu quả hơn công tác PCTN.