Quan tâm phát triển công tác xã hội giai đoạn 2020-2030

Với mục tiêu chăm lo và nâng cao hiệu quả trợ giúp xã hội cho các đối tượng yếu thế trên địa bàn tỉnh, thời gian qua, tỉnh ta đã tích cực xây dựng, mở rộng và phát triển nghề công tác xã hội (CTXH), góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Trên cơ sở các văn bản phát triển nghề CTXH của các bộ, ngành trung ương, tỉnh ta kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ CTXH. Bám sát các đơn vị truyền thông đại chúng như Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận xây dựng chuyên đề, chuyên trang về các chính sách an sinh xã hội, các văn bản có liên quan lĩnh vực an sinh xã hội, trợ giúp CTXH. Nhờ vậy, nhận thức của đội ngũ cán bộ các cấp đối với CTXH có những biến chuyển tích cực, góp phần giải quyết vấn đề giảm nghèo, lao động, việc làm và an sinh xã hội; giúp các đối tượng thụ hưởng tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục, dạy nghề, việc làm để bản thân đối tượng, gia đình, nhóm cộng đồng tự vươn lên.

Thông qua Tổ Công tác xã hội (Bệnh viện Đa khoa tỉnh), nhiều đối tượng yếu thế được trợ giúp kịp thời.
Trong ảnh: Các thành viên tham gia chương trình “Cắt tóc, gội đầu miễn phí cho người bệnh nội trú”.

Là đơn vị chủ quản thực hiện chương trình, thời gian qua, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) triển khai hiệu quả Đề án phát triển nghề CTXH giai đoạn 2010-2020 và Chương trình phát triển CTXH giai đoạn 2020-2030, công tác trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh được triển khai ngày càng có hiệu quả, thiết thực. Hệ thống chính sách an sinh xã hội từng bước hoàn thiện, bảo đảm các nhu cầu cơ bản của đối tượng về trợ giúp, nuôi dưỡng, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, dạy nghề và hòa nhập cộng đồng. Tỉnh ta hiện có 45 cộng tác viên CTXH đang công tác tại xã, phường, thị trấn. Để tạo điều kiện thuận lợi trong công tác trợ giúp CTXH đối với các đối tượng yếu thế khi có nhu cầu trợ giúp, thời gian tới, tỉnh tiếp tục tổ chức kiện toàn đội ngũ cộng tác viên CTXH tại 21 xã, phường và một số ngành, đơn vị có liên quan đòi hỏi phải có đội ngũ nhân viên CTXH như y tế, giáo dục và đào tạo. Hầu hết các cơ sở y tế và các trường học trên địa bàn tỉnh đã thành lập nhóm, tổ, phòng CTXH, trợ giúp đối tượng yếu thế. Hằng năm, công tác đào tạo và bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về CTXH cho cán bộ, viên chức, nhân viên trên địa bàn tỉnh luôn được quan tâm thực hiện. Từ nguồn kinh phí phân bổ, thời gian qua, Sở LĐ-TB&XH đã phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho 4.253 lượt cán bộ, viên chức, nhân viên các cấp, cộng tác viên CTXH. Chỉ riêng trong năm 2022, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tập huấn cho gần lượt 400 cán bộ, công chức phụ trách lĩnh vực bảo trợ xã hội trong toàn tỉnh.

Cùng với đó, Sở LĐ-TB&XH cử cán bộ, công chức phụ trách lĩnh vực liên quan đến lĩnh vực trợ giúp xã hội tham gia các lớp tập huấn nâng cao năng lực do Cục Bảo trợ xã hội và các tổ chức phi Chính phủ tổ chức; cử 2 công chức tham gia học lớp thạc sĩ CTXH; 18 công chức học lớp CTXH cấp cao; 11 công chức học lớp giảng viên CTXH do Bộ LĐ-TB&XH tổ chức. Từ đó, tạo nguồn lực cán bộ, công chức, viên chức có kiến thức chuyên ngành, hỗ trợ hiệu quả trong việc tuyên truyền trực tiếp, góp phần giúp người dân, nhất là các đối tượng yếu thế biết đến nghề CTXH và trợ giúp CTXH trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH cho biết: Để thực hiện Chương trình phát triển CTXH giai đoạn 2020-2030 có hiệu quả, thời gian tới đơn vị tiếp tục triển khai kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật về CTXH quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, nhiệm vụ, quy trình cung cấp dịch vụ CTXH của cán bộ, viên chức, nhân viên và cộng tác viên CTXH trong các ngành, lĩnh vực và các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức, cá nhân. Khuyến khích, thu hút doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển cơ sở cung cấp dịch vụ CTXH và trợ giúp CTXH phù hợp cho các đối tượng yếu thế và người dân có nhu cầu. Thực hiện quy hoạch và phát triển mạng lưới các cơ sở có cung cấp dịch vụ CTXH và các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức, cá nhân được phép thành lập theo hướng thực hiện trợ giúp toàn diện, bền vững. Xây dựng các mô hình các cơ sở cung cấp dịch vụ CTXH và đầu tư, nâng cấp cải tạo cơ sở vật chất, kỹ thuật và trang thiết bị cho các cơ sở cung cấp dịch vụ CTXH.