Khảo sát chuyển đổi số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2022

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 14-1-2020 của Thủ tướng Chính phủ về “Thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam”, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) sẽ tiến hành “Khảo sát chuyển đổi số doanh nghiệp - VCCI 2022” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Để Chương trình “Khảo sát chuyển đổi số doanh nghiệp - VCCI 2022” của Chính phủ được thành công, đáp ứng mục đích, yêu cầu vì sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Cục Thuế thông tin về việc khảo sát đến các doanh nghiệp và kính mời các doanh nghiệp tham gia khảo sát trực tuyến theo đường link do VCCI khởi tạo. Cụ thể như sau:

Thời gian khảo sát: Từ ngày 1-4-2022 đến ngày 30-5-2022.

Hình thức: Thực hiện trực tuyến qua link https://vcci-erp.vn/ninhthuan

Nội dung khảo sát: Nêu tại các phụ lục kèm theo Công văn số 0361/PTM-CĐS ngày 29-3-2022 của VCCI (nội dung cụ thể đính kèm trong link nêu trên).