Làm rõ mục tiêu cho hai mốc lịch sử 100 năm

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, cần thảo luận, làm rõ mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 và năm 2045, thời điểm kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng và thành lập nước như Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII đã đặt ra.

Tại phiên họp thứ hai của Tiểu ban Kinh tế - Xã hội chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng diễn ra sáng 19/1, đánh giá nhiều ý kiến của các thành viên Tiểu ban thể hiện tâm huyết, đổi mới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Tiểu ban yêu cầu Thường trực Tiểu ban, Tổ biên tập, trực tiếp là người chấp bút, hoàn thiện, lắng nghe các ý kiến, tiếp thu nghiêm túc.

Đối với chủ đề Chiến lược 10 năm, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần là làm sao đưa
Việt Nam có bước phát triển mới, có sự đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội. - Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Khi từ nay đến các “mốc thời gian quan trọng” còn không nhiều như trình Hội nghị Trung ương 10 vào tháng 5/2019 dự thảo đề cương Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 – 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025, Thủ tướng yêu cầu Tổ biên tập, các ban, bộ, ngành cần đặc biệt quan tâm, phải bố trí cán bộ giỏi nhất, tập trung thời gian, chuyên tâm, chuyên trách để triển khai thực hiện, bảo đảm chất lượng, tiến độ.

Đối với các nội dung chính được thảo luận tại phiên họp hôm nay, trước hết về kế hoạch hoạt động của Tiểu ban và lộ trình thực hiện, Thủ tướng nhấn mạnh, các ý kiến đều cơ bản thống nhất với đề xuất của Tổ biên tập và yêu cầu, căn cứ kế hoạch này, Tổ biên tập xây dựng kế hoạch từng công việc, mốc thời gian cụ thể, chi tiết hơn nữa, bảo đảm sự rõ ràng, phân công cá nhân, tổ chức cụ thể, “lúc nào thảo luận, họp khi nào, báo cáo Thường trực Tiểu ban cho ý kiến thế nào trước khi đưa ra họp Tiểu ban”. Kế hoạch này có thể điều chỉnh linh hoạt, bổ sung hoạt động cần thiết của Tiểu ban để phù hợp với tình hình và yêu cầu thực tiễn. Các thành viên Thường trực Tiểu ban thường xuyên tổ chức các cuộc họp để nghe, cho ý kiến đối với một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu tại phiên họp. - Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Đối với chủ đề Chiến lược 10 năm, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần là làm sao đưa Việt Nam có bước phát triển mới, có sự đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội. Chủ đề cần ngắn gọn, dễ hiểu, dễ làm, dễ kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhưng phải có thành tố quan trọng nhất đối với sự phát triển đất nước trong 10 năm tới như thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, giữ vững chủ quyền, ổn định xã hội, an toàn xã hội, tạo động lực mạnh mẽ đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Thủ tướng cho rằng, cần thảo luận, làm rõ mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 và năm 2045, thời điểm kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng và thành lập nước như Tiểu ban Văn kiện đã đặt ra, theo hướng trở thành nước công nghiệp định hướng xã hội chủ nghĩa.

Về kết cấu của Chiến lược 10 năm và Kế hoạch 5 năm, Thủ tướng nhấn mạnh cần ngắn gọn, cô đọng. Tổ biên tập sớm bổ sung nội hàm chủ yếu của từng phần để hình thành đề cương sơ bộ, gửi các thành viên Tiểu ban cho ý kiến.

Về mục tiêu, đột phá chiến lược, Thủ tướng đề nghị làm rõ nội hàm khoa học công nghệ trở thành khâu đột phá để đưa đất nước tiến lên.

Cần có phương pháp tiếp cận tốt; bảo đảm nguyên tắc khách quan, trung thực, chỉ rõ nguyên nhân chủ quan và khách quan, rút ra bài học kinh nghiệm thiết thực, có ý nghĩa; nhìn thẳng vào sự thật, có cơ sở lý luận, sát hơn với thực tiễn, vừa có tính kế thừa, vừa đổi mới sáng tạo, phù hợp với xu hướng thời đại, “không phải mình vẽ một bức tranh toàn màu hồng tốt đẹp mà không nhìn thấy những bất cập trong xã hội chúng ta hiện nay”.

Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Cần nhấn mạnh định hướng, nhiệm vụ, giải pháp, thể hiện rõ các nội dung trọng tâm gồm hoàn thiện thể chế, phát triển nền kinh tế thị trường hiện đại, hiệu suất cao, phát triển bền vững, tăng trưởng xanh, khoa học công nghệ thực sự là động lực chính của tăng trưởng, chú trọng phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu…

Cùng với bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, toàn vẹn lãnh thổ, việc nâng cao năng lực hội nhập và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, Nhà nước kiến tạo, phát triển, hành động, liêm chính cần được đặt ra.

Về việc phân công, đặt hàng nghiên cứu các chuyên đề, Thủ tướng nhất trí đề xuất của Tổ biên tập giao nhiệm vụ cho các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức nghiên cứu gồm: 10 cơ quan của Quốc hội, 28 bộ, ban, ngành, cơ quan; 10 cơ quan nghiên cứu, học viện, trường đại học và 5 tỉnh, thành phố. Bên cạnh vấn đề chất lượng, Thủ tướng lưu ý thời gian hoàn thành để gửi Tổ biên tập tổng hợp.

Thủ tướng đồng ý cách thức tổ chức, phương pháp làm việc của Tổ biên tập, trong đó thành lập các nhóm vấn đề để nghiên cứu và phân công trách nhiệm các thành viên Tổ biên tập. Theo đó, Tổ biên tập được chia thành 6 nhóm.

Về tài liệu, số liệu phục vụ nghiên cứu, Thủ tướng giao Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) xây dựng bộ số liệu chung về kinh tế xã hội giai đoạn 2010 – 2020, bảo đảm độ xác thực, đồng bộ, thống nhất trong việc sử dụng thông tin số liệu để phục vụ Tiểu ban.

Theo www.chinhphu.vn