Một số quy định mới về tiêu chuẩn kiểm toán viên

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 16/2011/NĐ-CP ngày 22/02/2011 về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 105/2004/NĐ-CP ngày 30/3/2004 của Chính phủ về kiểm toán độc lập.

Theo đó, kiểm toán viên phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế-Tài chính-Ngân hàng hoặc chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán thay vì chỉ cần có bằng cử nhân các chuyên ngành này như tiêu chuẩn được quy định tại Nghị định 105/2004/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 30/3/2004.

Ngoài ra, Nghị định cũng quy định về thời gian công tác thực tế của kiểm toán viên: Kiểm toán viên phải có thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán từ 5 năm trở lên hoặc thời gian thực tế làm trợ lý kiểm toán ở doanh nghiệp kiểm toán từ 4 năm trở lên tính từ năm ghi trên bằng tốt nghiệp đại học đến năm đăng ký dự thi. Đây là điểm mới so với quy định cũ (trước đây không quy định rõ thời điểm bắt đầu để tính thâm niên công tác thực tế của kiểm toán viên).

Những quy định trên được áp dụng kể từ ngày 20/4/2011.

(Theo website Đảng cộng sản Việt Nam)