Đại hội XI của Đảng - Đại hội của niềm tin, đoàn kết, dân chủ, đổi mới

Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển nhanh, bền vững.

Đại hội tán thành với những định hướng về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nêu trong Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020 và trong Báo cáo chính trị trình đại hội, trong đó:

- Nhất trí với những nội dung về giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trong nền kinh tế thị trường ở nước ta.

- Tán thành việc tiến hành đồng thời cả ba mặt để giữ vững các định hướng trên.

+ Phát triển mạnh các hình thức sở hữu, các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp.

+ Phát triển đồng bộ các yếu tố thị trường và các loại thị trường.

+ Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước đối với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đại hội thống nhất chủ trương nêu trong Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011): Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm; thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước gắn với phát triển kinh tế thị trường và chú trọng bảo vệ tài nguyên, môi trường; xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý, hiện đại, có hiệu quả và bền vững, gắn kết chặt chẽ công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ.

Phát triển văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ; bảo vệ môi trường; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội trong từng bước và từng chính sách phát triển.

Tiếp tục khẳng định chủ trương xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phát triển toàn diện, thống nhất trong đa dạng, thấm nhuần sâu sắc tinh thần nhân văn, dân chủ, tiến bộ, làm cho văn hóa gắn kết chặt chẽ và thấm sâu vào toàn bộ đời sống xã hội, trở thành sức mạnh nội sinh quan trọng của phát triển.

Xác định rõ: Giáo dục và đào tạo có sứ mệnh nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần quan trọng xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam.

Tiếp tục khẳng định: Khoa học và công nghệ giữ vai trò then chốt trong việc phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, bảo vệ tài nguyên và môi trường, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tốc độ phát triển và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Nhấn mạnh nhiệm vụ bảo vệ môi trường là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội và trách nhiệm của mọi công dân.

Đại hội nhất trí về thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội trong từng bước và từng chính sách phát triển, trong thời gian tới cần tập trung giải quyết tốt hơn các vấn đề sau:

- Chính sách lao động, việc làm và thu nhập.

- Bảo đảm tốt hơn an sinh xã hội.

- Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân và công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em.

- Đấu tranh phòng, chống có hiệu quả các tệ nạn xã hội và tai nạn giao thông.

Tăng cường quốc phòng, an ninh; mở rộng hoạt động đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế.

Đại hội nhất trí với các mục tiêu, nhiệm vụ, chủ trương, giải pháp nêu trong các văn kiện trình Đại hội về công tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Mục tiêu, nhiệm vụ của quốc phòng, an ninh là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững hòa bình, ổn định chính trị và an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; chủ động đấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu và hành động chống phá của các thế lực thù địch đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta.

Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế; vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh. Nhiệm vụ của công tác đối ngoại là giữ vững môi trường hòa bình, thuận lợi cho đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, nâng cao vị thế của đất nước, góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới.

(Theo tài liệu tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương)

(Còn nữa)