Độc đáo âm nhạc dân gian Chăm

Đồng bào dân tộc Chăm ở tỉnh ta hiện có khoảng 82 ngàn người, sinh sống tập trung ở 13 xã, thị trấn thuộc địa bàn 6 huyện, thành phố. Đồng bào Chăm có di sản âm nhạc độc đáo, mang tính nghệ thuật cao gắn liền với nghi lễ truyền thống của gia đình, tộc họ, làng xóm. Di sản âm nhạc dân gian Chăm được Nhà nước quan tâm đầu tư bảo tồn, phát triển gắn với mở rộng mô hình du lịch văn hóa, góp phần nâng cao đời sống đồng bào Chăm và phát triển kinh tế- xã hội địa phương.

Nghệ nhân Phú Văn Lương vỗ trống Paranưng trong nghi lễ Rija Nagar.

Nghệ nhân Thập Ariya trình diễn dân ca Atày nhu lơi trên nền nhạc cụ truyền thống dân tộc Chăm.