• Nước mắm Cà Ná khẳng định thương hiệu trên thị trường.