• Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra một số dự án do KOICA – CJ triển khai trên địa bàn huyện Ninh Sơn