• Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Ninh Thuận lần thứ VII-năm 2020