• Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thuận Bắc lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025