• Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Công ty TNHH Sinenergy Holdings
  •