• Đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác chống khai thác IUU ở Thuận Nam
  •