• Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh, 47 năm Ngày giải phóng Ninh Thuận và giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
  •