• Bản tin An ninh trật tự Ninh Thuận ngày 9-1-2022