• Bản tin An ninh trật tự Ninh Thuận ngày 31-10-2021