• Cơ hội thoát nghèo cho đồng bào DTTS Ninh Sơn từ mô hình trồng ớt Hàn Quốc