• Nông dân trồng táo bị thiệt hại nặng do ảnh hưởng mưa bão
  •