• Bản tin An ninh trật tự Ninh Thuận ngày 26/3/2023