Hội nghị triển khai công tác bầu cử Quốc hội XIII

Sáng 10/2, Hội nghị toàn quốc triển khai Chỉ thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 đã khai mạc tại Hà Nội.

                               
 
                               Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Nguyễn Phú Trọng
                        phát biểu khai mạc Hội nghị. (Ảnh:TTXVN)

Đến dự có các vị Ủy viên Bộ Chính trị: Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử Nguyễn Sinh Hùng; Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng bầu cử Tòng Thị Phóng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa.

Cùng dự còn có ông Huỳnh Đảm, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử; các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thành viên Chính phủ, Hội đồng bầu cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo các Tỉnh ủy, Thành ủy, Sở Nội vụ, Mặt trận Tổ quốc 63 tỉnh, thành phố.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Hội đồng bầu cử nhấn mạnh, tiếp theo Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 là sự kiện trọng đại trong năm 2011. Cuộc bầu cử được triển khai, chuẩn bị và tiến hành ngay sau khi kết thúc thắng lợi Đại hội XI của Đảng rất có ý nghĩa với nhiều thuận lợi cơ bản.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 có ý nghĩa hết sức quan trọng. Đây là dịp để nhân dân cả nước phát huy quyền làm chủ, sáng suốt lựa chọn, giới thiệu và bầu ra những người tiêu biểu, đủ đức đủ tài, xứng đáng cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Để thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử, quán triệt tư tưởng của Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc cần đề cao trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp thực hiện có hiệu quả Chỉ thị của Bộ Chính trị và các văn bản liên quan trong công tác bầu cử.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh cần quán triệt sâu sắc trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về ý nghĩa đặc biệt quan trọng của cuộc bầu cử lần này; tổ chức tốt việc tuyền truyền, phổ biến sâu rộng về vị trí, vai trò, chức năng nhiệm vụ của Quốc hội và Hội đồng nhân dân trong bộ máy Nhà nước.

Theo Tổng Bí thư, phải coi đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn xã hội, qua đó phát huy tinh thần yêu nước của mọi tầng lớp nhân dân, nâng cao hơn nữa nhận thức về quyền, nghĩa vụ chính trị, trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng, củng cố nhà nước pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội lưu ý các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức phụ trách bầu cử phải có kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử; đảm bảo cuộc bầu cử được tiến hành thật sự dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Trên cơ sở quy định của pháp luật, lãnh đạo tốt công tác chuẩn bị nhân sự, gắn với kết quả nhân sự của Đại hội Đảng các cấp và quy hoạch cán bộ để lựa chọn và giới thiệu người ra ứng cử; tổ chức tốt các hội nghị hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp; chú trọng mối quan hệ giữa tiêu chuẩn và cơ cấu; bảo đảm tính đại diện cho tinh thần đại đoàn kết dân tộc. Người được giới thiệu phải hội đủ phẩm chất, năng lực trình độ và khả năng thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân. Một nhiệm vụ quan trọng khác là lãnh đạo, chỉ đạo tốt việc tổ chức để người ứng cử tiếp xúc với cử tri, trình bày chương trình hành động của mình nếu trúng cử; tạo điều kiện để những người ứng cử và cử tri đối thoại, giao lưu trực tiếp với nhau.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội, đây không chỉ là công việc của Mặt trận Tổ quốc, của các tổ chức phụ trách bầu cử mà còn là trách nhiệm ủa các cấp ủy đảng, chính quyền các tổ chức đoàn thể. Điều quan trọng là phải bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, kiện quyết ngăn chặn sự lợi dụng dân chủ để làm trái đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. (Xem toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng tại đây).

Quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng bầu cử Tòng Thị Phóng nêu rõ, để cuộc bầu cử đạt kết quả cao, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, các tổ chức đảng có kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể việc chuẩn bị các điều kiện cần thiết, bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân. Các cấp ủy, các tổ chức đảng lãnh đạo tốt công tác nhân sự, bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ, coi trọng tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, có quan điểm quần chúng, có đủ năng lực và điều kiện thực hiện nhiệm vụ; có cơ cấu hợp lý về số đại biểu, bảo đảm số lượng đại biểu chuyên trách theo đúng quy định của pháp luật.

Hội nghị đã phổ biến: Chỉ thị của Thủ tướng về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016; dự thảo Quyết định của Thủ tướng hướng dẫn về cơ cấu, thành phần và số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016; Hướng dẫn về công tác nhân sự; Quy trình các bước hiệp thương lựa chọn giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân và việc tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri; Thông tư hướng dẫn một số nội dung về tổ chức bầu cử; Hướng dẫn sử dụng kinh phí bầu cử.

Theo Chương trình, buổi chiều, các đại biểu tiếp tục thảo luận các nội dung để triển khai thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Hội đồng bầu cử kết luận Hội nghị./.

(Theo TTXVN/Vietnam+)