Quy định về tổ chức, chính sách đối với thanh niên xung phong

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 12/2011/NĐ-CP về tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong.

Theo đó, thanh niên xung phong được tổ chức dưới các hình thức: Tổng đội Thanh niên xung phong, Trung tâm, Trường giáo dục lao động xã hội. Ban Chỉ huy lực lượng thanh niên xung phong là cơ quan giúp Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện nhiệm vụ quản lý thanh niên xung phong cùng cấp.

Tổng đội thanh niên xung phong được Nhà nước cấp kinh phí để thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội tương ứng với nhiệm vụ được giao; bảo đảm cho các hoạt động thường xuyên của bộ máy quản lý; được giao quyền sử dụng đất, giao rừng và được miễn, giảm thuế sử dụng đất trong thời gian thực hiện dự án theo quy định của pháp luật; được quyền vay vốn tín dụng ưu đãi để sản xuất và được ủy thác vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội cho đội viên Thanh niên xung phong thuộc Tổng đội để sản xuất, cung ứng dịch vụ theo quy định của pháp luật.

Đội viên Thanh niên xung phong được hưởng tiền công và các chế độ, chính sách khác theo quy định của pháp luật; được Nhà nước cấp trang phục theo niên hạn hai năm/lần; được tạo điều kiện nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, vui chơi, giải trí, thể dục, thể thao, bảo vệ sức khỏe. Đội viên Thanh niên xung phong cũng được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình khi đang làm việc ở vùng khó khăn. Đội viên có 5 năm liên tục làm việc trong tổ chức thanh niên xung phong được xét tặng Kỷ niệm chương thanh niên xung phong. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, đội viên Thanh niên xung phong được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ Thanh niên xung phong./.

(Theo TTXVN)