Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước

(NTO) Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQVN huyện Thuận Bắc đã cùng với các tổ chức thành viên không ngừng củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết, vận động các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống yêu nước, chung sức, chung lòng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Đồng chí Dương Thanh Bảo, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Thuận Bắc cho biết: Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, hoạt động của Mặt trận và các tổ chức thành viên trong huyện từng bước được đổi mới, sát với cơ sở vì vậy đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của nhân dân tham các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, đẩy mạnh lao động sản xuất, đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng xây dựng cuộc sống mới. Mặt trận đã xây dựng mối quan hệ mật thiết và phát huy vai trò của nhân sĩ, trí thức, người tiêu biểu của các dân tộc, tôn giáo trong việc tập hợp, mở rộng khối đại đoàn kết, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Một góc trung tâm huyện Thuận Bắc. Ảnh: Văn Miên

Trong 5 năm qua, Mặt trận các cấp trong huyện đã đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, gắn với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, xây dựng nông thôn mới… đã mang lại hiệu quả thiết thực. Thông qua cuộc vận động đã tác động tích cực, khơi dậy và phát huy nội lực, vượt lên khó khăn của nhân dân để phát triển kinh tế, cải thiện đời sống; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phòng chống tệ nạn xã hội. Các chương trình theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, công tác xã hội hoá trong việc xây dựng cơ sở vật chất phục vụ sản xuất và đời sống, lấy sức dân lo cho dân ngày càng được mở rộng, góp phần nâng cao dân trí, giữ gìn văn hoá truyền thống, nếp sống văn minh. Thông qua việc vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân hiến đất, góp vốn, góp công cùng với Nhà nước đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, bảo vệ môi trường thôn, xóm, đã đẩy nhanh tiến trình xây dựng nông thôn mới. Thông qua việc lồng ghép thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” với các phong trào thi đua, khối đại đoàn kết trong cộng đồng dân cư ngày càng được tăng cường, góp phần củng cố, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh ở địa phương. Hiện nay, toàn huyện có 7.206 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hoá, chiếm trên 86% so với hộ đăng ký; có 18/32 thôn được công nhận Thôn văn hóa, chiếm trên 56%, tăng gần 46% so với đầu nhiệm kỳ.

Với tinh thần “tương thân, tương ái”, Mặt trận các cấp đã đẩy mạnh cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của cán bộ, công chức, người lao động, lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân. Từ nguồn quỹ “Vì người nghèo”, sự hỗ trợ của cấp trên, huyện đã xây dựng và sửa chữa 99 Nhà đại đoàn kết, Nhà tình nghĩa, với kinh phí trên 1,6 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng 736 nhà Chương trình 167, với kinh phí trên 3,7 tỷ đồng; hỗ trợ 70 căn nhà tái định cư, với kinh phí 350 triệu đồng; giúp đỡ 23 hộ nghèo bị bệnh nan y, với số tiền 11,5 triệu đồng… Thông qua cuộc vận động, cùng với sự quan tâm của Nhà nước tạo điều kiện cho người dân tiếp cận nguồn vốn vay, chuyển giao khoa học-kỹ thuật vào sản xuất và các chương trình an sinh xã hội đã đẩy mạnh công tác xóa đói, giảm nghèo ở địa phương. Đến nay, hộ nghèo của huyện còn 18,16% (giảm 11,24% so với năm 2008). Đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên, trên 80% số hộ dân có nhà xây bán kiên cố và kiên cố, gần 90% hộ gia đình ở nông thôn sử dụng nước sạch, 90% hộ dân sử dụng điện lưới quốc gia; 100% xã có trạm y tế, trường học.

Hệ thống đường giao thông, kênh mương nội đồng huyện Thuận Bắc được kiên cố hóa phục vụ sản xuất và
đời sống nhân dân.  Ảnh: Văn Miên

Mặt trận các cấp chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực đóng góp ý kiến, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; tham gia góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng, dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Luật Đất đai sửa đổi; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện NQTW4 (khóa XI): “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Các phong trào thi đua của Mặt trận các cấp phát động trở thành các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, đưa Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống, thể hiện tinh thần dân chủ và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân.

Trong nhiệm kỳ tới, Ủy ban MTTQVN huyện Thuận Bắc và các tổ chức thành viên tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động hướng về cơ sở. Triển khai có hiệu quả các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, “ Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, xây dựng nông thôn mới gắn với các phong trào thi đua yêu nước, huy động sức mạnh đoàn kết toàn dân để góp phần thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu trên các lĩnh vực đời sống xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra. Phát huy tốt hơn nữa quyền làm chủ của nhân dân và hiệu quả giám sát, phản biện xã hội góp phần xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh, xây dựng huyện Thuận Bắc ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Đồng chí Phạm Văn Cây,
Phó Bí thứ Thường trực Huyện ủy Thuận Bắc:

Trong nhiệm kỳ tới, Ủy ban MTTQVN huyện tiếp tục đổi mới, củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đa dạng hóa các hình thức vận động, tuyên truyền, tập hợp đoàn kết các tầng lớp nhân dân… Đẩy mạnh triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của MTTQVN trong thời kỳ mới để cùng cấp ủy, chính quyền các cấp chung tay chăm lo cho đời sống nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương. Phát huy vai trò của Mặt trận và các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp ý kiến, kiến nghị, giám sát tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước, cán bộ, công chức theo tinh thần NQTW4 (khóa XI): “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Xây dựng, củng cố Ủy ban Mặt trận các cấp vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất chính trị, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nhiệt tình, tận tâm với công việc để Mặt trận thực sự là nơi hội tụ trí tuệ, khơi dậy và nhân lên tinh thần yêu nước, phát huy ý chí tự lực, tự cường và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; hướng mạnh về cơ sở; giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc trong nội bộ nhân dân...

Ông Trương Văn Trung,
Chủ tịch Hội Nông dân huyện Thuận Bắc:

Tôi mong muốn Ủy ban MTTQVN huyện khóa mới sẽ tiếp tục phát huy trí tuệ tập thể, đoàn kết, dân chủ để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội thông qua. Trong nhiệm kỳ mới, mong rằng công tác Mặt trận sẽ có nhiều cải tiến và đổi mới hơn nữa về nội dung, hình thức trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế ở mỗi địa phương, đặc biệt là các vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Là tổ chức thành viên, thời gian tới Hội Nông dân huyện sẽ tiếp tục vận động hội viên, nông dân tích cực xây dựng khối đại đoàn kết, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư… Với vai trò, trách nhiệm của mình, Hội sẽ tăng cường công tác phối hợp, triển khai thực hiện các dự án giúp hội viên xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế… góp phần nâng cao chất lượng đời sống các tầng lớp nhân dân.

 

Chị Kator Thị Phê
Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Phước Kháng, huyện Thuận Bắc:

Xã Phước Kháng có gần 100% dân số là đồng bào dân tộc Raglai. Với điều kiện kinh tế còn khó khăn, cộng thêm là thói quen, tập quán sản xuất lạc hậu nên ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống… Vì vậy, tôi mong rằng nhiệm kỳ mới, Ủy ban MTTQVN huyện sẽ có sự chỉ đạo, hỗ trợ sâu sát hơn, định hướng giúp địa phương tháo gỡ những khó khăn trong công tác tuyên truyền, vận động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; đa dạng hơn các hình thức tuyên truyền phù hợp giúp đồng bào Raglai hiểu và làm theo; triển khai sâu rộng, có hình thức, nội dung tuyên truyền phong phú hơn nữa về phong trào “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền”. Ủy ban MTTQVN huyện cũng cần tăng cường các hoạt động vận động, hỗ trợ bà con dân tộc thiểu số tích cực học nghề, phối hợp với chính quyền địa phương hướng dẫn nhân dân chuyển đổi cơ cấu cấy trồng, giới thiệu và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế phù hợp ở địa phương; chú trọng lưu giữ truyền thống văn hóa của dân tộc.