Dự thảo sửa đổi quy định về chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức

Việc thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với viên chức vừa phải thực hiện theo các quy định chung, đồng thời phải căn cứ vào hợp đồng làm việc đã ký với đơn vị sự nghiệp công lập.

Đây là quy định được nêu trong dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2007/NĐ- CP của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức vừa được Bộ Nội vụ công bố.

Theo đó, về nguyên tắc thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác dự thảo đề xuất bổ sung quy định: Việc thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với viên chức ngoài việc thực hiện theo các quy định chung còn phải căn cứ vào hợp đồng làm việc đã ký với đơn vị sự nghiệp công lập.

Về thời hạn định kỳ chuyển đổi, Nghị định 158/2007/NĐ-CP quy định: Thời hạn chuyển đổi vị trí công tác là 03 năm đối với cán bộ, công chức, viên chức chuyên môn, nghiệp vụ có liên quan đến việc quản lý ngân sách, tài sản của Nhà nước, trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân.

Tại dự thảo này, đề xuất sửa đổi như sau: Thời hạn chuyển đổi công tác là từ 01 năm đến 05 năm theo đặc thù của từng ngành, lĩnh vực. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan liên quan quy định cụ thể thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, cơ quan theo quy định.

Trường hợp cơ quan cấp trên quyết định việc chuyển đổi

Trong trường hợp các cơ quan, tổ chức, đơn vị chỉ có một vị trí trong danh mục định kỳ chuyển đổi vị trí công tác, mà vị trí này có yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ khác với các vị trí khác của cơ quan, tổ chức, đơn vị đó, thì theo Nghị định 158/2007/NĐ-CP quy định việc chuyển đổi vị trí công tác theo định kỳ do cơ quan có thẩm quyền quản lý cấp trên trực tiếp quyết định.

Dự thảo này đề xuất sửa đổi, bổ sung như sau: Đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị trong danh mục định kỳ chuyển đổi vị trí công tác mà vị trí này có yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ khác với các vị trí khác của cơ quan, tổ chức, đơn vị đó thì việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác do thủ trưởng cơ quan, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức đề nghị với cơ quan có thẩm quyền quản lý cấp trên trực tiếp quyết định.

Ngoài ra, dự thảo còn đề xuất giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, trình Chính phủ ban hành chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức thuộc đối tượng chuyển đổi vị trí công tác đến địa bàn có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ. 

Nguồn www.chinhphu.vn