Khai giảng lớp bồi dưỡng công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2023

Ngày 11/9, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2023 (lớp thứ nhất) cho 90 cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian 4 ngày, các học viên được nghiên cứu, bồi dưỡng các chuyên đề: Quan điểm, chủ trương của Đảng về tín ngưỡng, tôn giáo; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đến quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; công tác tôn giáo đối với Phật giáo, Phật giáo Hòa Hảo, Công giáo, Tin lành, Cao đài, Baha’I, Hồi giáo (Bàni và Islam), Bàlamôn giáo và những vấn đề cần quan tâm; những vấn đề đặt ra đối với công tác tôn giáo trong bối cảnh hiện nay; kỹ năng vận động chức sắc, chức việc và tín đồ của các tôn giáo; kỹ năng ứng xử, giải quyết các vấn đề, tình huống liên quan tín ngưỡng, tôn giáo phát sinh ở cơ sở; nhiệm vụ công tác tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương…

Các đại biểu và học viên tham dự khai giảng lớp bồi dưỡng công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2023.

Sau khai giảng lớp thứ nhất, ngày 12/9, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ khai giảng lớp bồi dưỡng công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2023 (lớp thứ 2) cho 90 học viên là cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.