Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung khóa 74

Ngày 26/4, Trường Chính trị tỉnh tổ chức khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung khóa 74.

Tham gia lớp học có 80 học viên là cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian 8 tháng thực học, các học viên được trang bị kiến thức cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; một số nội dung của quản lý nhà nước, kỹ năng lãnh đạo, quản lý và một số kiến thức liên quan cần thiết khác…

Lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh trao quyết định giao nhiệm vụ cho giáo viên chủ nhiệm và Ban cán sự lớp.

Qua đó, giúp các học viên củng cố, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ lãnh đạo, quản lý để giải quyết tốt những vấn đề đặt ra trong thực tiễn công tác tại địa phương, đơn vị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.