Áp dụng các biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật

Để kiểm soát, ngăn chặn tình trạng bạo lực, xâm hại trẻ em (TE); nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, gia đình, trường học, cộng đồng xã hội và chính TE về phòng, chống bạo lực, xâm hại TE. Tăng cường khả năng phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp TE bị bạo lực, xâm hại tình dục trên địa bàn tỉnh, ngày 22/2, UBND tỉnh có công văn về việc áp dụng các biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở: Lao động, Thương binh và Xã hội; Y tế; Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Giáo dục và Đào tạo; Tư pháp; Thông tin và Truyền thông; Công an tỉnh; UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và tình hình thực tế tại đơn vị, địa phương tiếp tục khẩn trương tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16/5/2027 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường giải pháp phòng chống bạo lực, xâm hại TE; Kế hoạch số 3126/KH-UBND ngày 3/9/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện Quyết định số 1863/QĐ-TTg ngày 23/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia phòng, chống bạo lực, xâm hại TE giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh và tăng cường các hoạt động tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, cộng đồng, các cấp chính quyền trong việc phòng ngừa, phát hiện, tố giác các hành vi xâm hại tình dục TE nhằm ngăn chặn và dần loại bỏ tội phạm này, bảo đảm môi trường lành mạnh để TE được nuôi dưỡng và phát triển một cách tốt nhất.

Trẻ em cần phải được bảo vệ an toàn để phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần. Ảnh: Văn Nỷ

Xây dựng các giải pháp tăng cường phòng, chống xâm hại tình dục TE, thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các ngành, công tác kiểm tra hướng dẫn việc thực hiện chính sách pháp luật đối với TE, kịp thời phát hiện, báo cáo và xử lý triệt để những thông tin, những vụ việc xâm hại tình dục TE. Thực hiện tốt công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục đối với những TE bị xâm hại có hoàn cảnh khó khăn, để các em không bị tự ty, mặc cảm, sớm hòa nhập với xã hội.

UBND tỉnh cũng giao Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận, Báo Ninh Thuận nghiên cứu xây dựng phóng sự, bản tin chuyên đề để tuyên truyền, cảnh báo cho nhân dân trên địa bàn tỉnh về các thủ đoạn của loại tội phạm bạo lực và xâm hại tình dục TE, từ đó nâng cao tinh thần và ý thức trách nhiệm của quần chúng nhân dân trong việc phòng, chống tội phạm, xâm hại TE.