Ủy ban MTTQVN tỉnh: Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của Nhân dân, về việc góp ý kiến dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); Ban Thường trực Uỷ ban MTTQVN tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Theo đó, Uỷ ban MTTQVN tỉnh tổ chức thảo luận, lấy ý kiến đại diện các tầng lớp Nhân dân thông qua các tổ chức thành viên, các tổ chức xã hội khác; các ý kiến đại diện trong giới nhân sĩ, trí thức, luật gia, các dân tộc, các tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Việc tổ chức được tiến hành dân chủ, khoa học, công khai, minh bạch; bảo đảm tiến độ, chất lượng, thiết thực và tiết kiệm theo đúng phương thức tổ chức và hoạt động của MTTQVN và tổng hợp đầy đủ, chính xác, khách quan các ý kiến đóng góp của Nhân dân để phản ánh kịp thời đến Trung ương và các cơ quan liên quan.

Đối tượng lấy ý kiến bao gồm: Các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ VN tỉnh (Khóa X); các chuyên gia, chuyên sâu ngành Tài nguyên, các thành viên hai Hội đồng tư vấn của Ủy ban MTTQVN tỉnh; đại diện các nhân sĩ, trí thức, người tiêu biểu các dân tộc thiểu số, chức sắc các tôn giáo; thân nhân kiều bào; đại diện các sở, ban ngành trong tỉnh….

Nội dung lấy ý kiến gồm các vấn đề: Lấy ý kiến đối với toàn bộ dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gồm bố cục, nội dung, kỹ thuật trình bày của dự thảo. Lấy ý kiến về một số vấn đề trọng tâm của dự thảo Luật, gồm: (1) Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; (2) Thu hồi và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; (3) Phát triển quỹ đất; (4) Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; (5) Đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai; (6) Cơ chế, chính sách, giá đất; (7) chế độ quản lý, sử dụng các loại đất; (8) Phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực; (9) Hộ gia đình sử dụng đất.

Trong đó, các nội dung trọng tâm theo từng nhóm đối tượng lấy ý kiến:

- Các vị ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận: (1) giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; (2) Về người sử dụng đất, hộ gia đình sử dụng đất; (3) Căn cứ, thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; (4) Chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số; (5) các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; (6) Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; (7) Việc sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư thông qua việc thỏa thuận quyền sử dụng đất; (8) Việc cho phép chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hằng năm; (9) Nguyên tắc xác định giá đất, bảng giá đất cụ thể; (10) Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai; (11) Chế độ sử dụng đất khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp; (12) Chính sách đất đai đối với nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân lao động.

- Các chuyên gia, chuyên sâu, các Hội đồng tư vấn của Ủy ban MTTQVN tỉn: (1) Phạm vi điều chỉnh; (2) Giải thích từ ngữ; (3) Nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; (4) Về người sử dụng đất, hộ gia đình sử dụng đất; (5) Trình tự, thủ tục thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất; (6) Chế độ sử dụng đất đa mục đích, đất xây dựng công trình ngầm, trên không; (7) Chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số; (8) Về đất tôn giáo; (9) các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Để việc tổ chức lấy ý kiến đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đạt kết quả, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh phân công cụ thể như sau:

1. Đối với các Hội đồng tư vấn của MTTQ Việt Nam tỉnh

Tập trung tham gia vào nhóm vấn đề: (1) Phạm vi điều chỉnh; (2) Giải thích từ ngữ; (3) Nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; (4) Về người sử dụng đất, hộ gia đình sử dụng đất; (5) Trình tự, thủ tục thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất; (6) Chế độ sử dụng đất đa mục đích, đất xây dựng công trình ngầm, trên không; (7) Chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số; (8) Về đất tôn giáo.

2. Đề nghị Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Hội Luật gia tỉnh tham gia vào những vấn đề tổng thể của Luật Đất đai (sửa đổi),

3. Các tổ chức thành viên

Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội tham gia góp ý kiến tập trung vào các nội dung chủ yếu sau đây:

- Liên đoàn Lao động tỉnh: (1) Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; (2) Căn cứ, thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; (3) Chế độ sử dụng đất khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp; (4) Chính sách đất đai đối với nhà ở cho công nhân lao động....

- Hội Nông dân tỉnh: (1) Về mở rộng hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân; (2) Về mở rộng đối tượng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa; (3) Bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất...

- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: (1) Trình tự, thủ tục thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất; (2) Về người sử dụng đất, hộ gia đình sử dụng đất;

- Hội Cựu chiến binh tỉnh: (1) các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; (2) Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; (3) Giải quyết tranh chấp, khiếu nại tố cáo liên quan đến đất đai...

- Đoàn Thanh niên tỉnh: (1) Việc sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư thông qua việc thỏa thuận quyền sử dụng đất; (2) Nguyên tắc xác định giá đất, bảng giá đất cụ thể...

Ngoài những nội dung trên, các tổ chức chính trị - xã hội căn cứ Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15 để thực hiện việc lấy ý kiến đối với những vấn đề quan trọng trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) mà hội viên, đoàn viên quan tâm.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh sẽ phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị lấy ý kiến; thời gian dự kiến vào tuần đầu của tháng 3/2023.