Tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị

Ngày 22/02/2023, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ký văn bản số 576/UBND-KTTH về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Văn bản nêu rõ: Ngày 07/02/2023, Bộ Tài chính ban hành Công văn số 1076/BTC-QLCS về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Nhằm tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị được chặt chẽ, hiệu quả và đúng quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản pháp luật hướng dẫn có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và địa phương tăng cường thực hiện nội dung trọng tâm sau:

- Tổ chức thực hiện nghiêm và đầy đủ các quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ, các văn bản pháp luật có liên quan về quản lý, sử dụng tài sản công và nội dung chỉ đạo tại Công văn số 1592/UBND-KTTH ngày 18/4/2022 của UBND tỉnh, đặc biệt là việc sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết, gồm: lập, thẩm định, phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết tổ chức thực hiện theo Đề án đã được phê duyệt; xác định giá trị tài sản để đưa vào liên doanh, liên kết, xác định cho thuê tài sản công;…

 Bảo tàng tỉnh được quản lý, sử dụng tài sản công hiệu quả. Ảnh: Văn Nỷ

- Các cơ quan chức năng kiểm tra, thanh tra việc sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức thuộc phạm vi quản lý vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết; chú trọng vào kiểm tra việc sử dụng tài sản công là nhà, đất vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, thanh tra, tham mưu xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và chấm dứt ngay các trường hợp kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết không đúng quy định của pháp luật.

2. Đề nghị Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị-xã hội, đoàn thể thực hiện giám sát việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, trong đó có việc sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết (nếu có).

3. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm các nội dung nêu trên. Quá trình triển khai thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hoặc có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh bằng văn bản về Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo.

4. Giao Sở Tài chính căn cứ các quy định và ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản nêu trên, hướng dẫn các đơn vị thực hiện; đồng thời chủ động tổng hợp khó khăn, vướng mắc của các đơn vị (nếu có) báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết kịp thời.