Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội

Những năm qua, phong trào thi đua yêu nước (TĐYN) được các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh quan tâm chỉ đạo, đẩy mạnh, đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả. Qua đó, đã tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viên tinh thần hăng say lao động, sáng tạo trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) của tỉnh.

Lan tỏa phong trào thi đua yêu nước

Nhìn lại năm 2022, năm tiếp tục thực hiện chủ đề thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” với phương châm hành động “Đoàn kết, thích ứng, sáng tạo, kỷ cương, phát triển, hiệu quả”, UBND tỉnh phát động các phong trào TĐYN; chỉ đạo các đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch đăng ký mô hình, phong trào, việc làm điển hình trên các lĩnh vực, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nội dung phong trào thi đua luôn bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn, đồng thời tập trung vào giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc...

Mô hình trồng lan tại xã Lâm Sơn (Ninh Sơn). Ảnh: Văn Miên

Qua đó, phong trào TĐYN đã được sự tham gia hưởng ứng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; từ đó, tạo động lực tinh thần to lớn, góp phần vào sự phát triển KT-XH. Kinh tế tiếp tục được duy trì ổn định và có bước phục hồi, phát triển; nhiều chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra; tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt 7,42%. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời; công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo được thực hiện tốt hơn. Tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt. Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được quan tâm chỉ đạo. Hoạt động của các cơ quan nhà nước tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả. Công tác dân vận và hoạt động của Mặt trận, đoàn thể có đổi mới và đạt kết quả tích cực, tạo được sự đồng thuận thống nhất cao trong nhân dân.

Kết quả thực hiện 5 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động được hưởng ứng, triển khai sâu rộng, tích cực, đồng bộ và hiệu quả ở các cấp, ngành, địa phương. Nổi bật là tổ chức thực hiện phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”, với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng ủng hộ và nỗ lực lớn của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, đến nay, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh cơ bản đã được kiểm soát; phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, trong năm toàn tỉnh có thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao...

Qua triển khai phong trào, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả phong trào thi đua, đã lựa chọn bình xét các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời và nhân rộng các điển hình trong phong trào trên địa bàn tỉnh. Năm 2022, tỉnh trình trung ương khen thưởng Huân chương Lao động cho 4 tập thể; bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho 5 tập thể, 16 cá nhân. Khen thưởng cấp tỉnh: 76 Cờ thi đua UBND tỉnh; 263 Tập thể Lao động xuất sắc; 23 Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; bằng khen 938 tập thể, 1.597 cá nhân... Kết quả đạt được từ những phong trào TĐYN trên địa bàn tỉnh trong năm qua đã khẳng định sự quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở, cùng với sự nỗ lực thi đua, phấn đấu của nhân dân trong tỉnh.

Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước

Năm 2023 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng tạo tiền đề hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ thực hiện nghị quyết đại hội các cấp, kế hoạch 5 năm về phát triển KT-XH. Để công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) tiếp tục phát huy vai trò hiệu quả, tỉnh ta xác định: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác TĐKT; chú trọng tổ chức, triển khai các phong trào TĐYN trên tất cả các lĩnh vực gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đảm bảo sôi nổi, thiết thực với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, bám sát các nhiệm vụ chính trị được giao, hướng vào các nhiệm vụ trọng tâm, tập trung thực hiện thắng lợi các kế hoạch, mục tiêu phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh.

Công nhân Công ty TNHH May Tiến Thuận vào ca sản xuất. Ảnh: Phan Bình

Các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tuyên truyền, quán triệt tư tưởng TĐYN của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 18/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Luật TĐKT và các văn bản hướng dẫn thi hành để nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của công tác TĐKT. Tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra nhiều giải pháp thúc đẩy công tác TĐKT; tổ chức các phong trào thi đua phù hợp, gắn với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị.

Tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai 5 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động theo quy định; tăng cường đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức phong trào thi đua gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng thời đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới, mô hình mới và phải thực hiện đồng bộ cả 4 khâu: Phát hiện - Bồi dưỡng - Tổng kết - Nhân điển hình tiên tiến. Gắn kết chặt chẽ kết quả thực hiện phong trào thi đua với công tác khen thưởng, chú trọng đến người lao động trực tiếp, bảo đảm khen thưởng chính xác, công khai, công bằng và kịp thời.

Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động, kiểm tra, giám sát của Hội đồng TĐKT các cấp, các khối thi đua; nâng cao năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác TĐKT; tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác TĐKT trong tình hình mới.