Triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023

Ngày 21/2/2023, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký ban hành văn bản số 562/UBND-VXNV gởi các sở, ban, ngành, đơn vị và Ủy ban nhân dân các huyện thành phố về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 183-KH/TU ngày 30/01/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Ninh Thuận phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương, đất nước”.

Văn bản nêu rõ: Nhằm triển khai thực hiện Kế hoạch số 183-KH/TU ngày 30/01/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Ninh Thuận phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương, đất nước” đảm bảo thống nhất, đồng bộ và đạt hiệu quả; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương:

Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền nội dung chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Ninh Thuận phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương, đất nước” (theo tài liệu do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn và phát hành), gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2023; các phong trào thi đua yêu nước, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương. Chú trọng tăng cường tuyên truyền thường xuyên, liên tục trên các phương tiện thông tin đại chúng, không gian mạng; gắn với biểu dương, khen thưởng gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để lan tỏa ý nghĩa, giá trị cao đẹp của việc học tập và làm theo Bác, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội…

 

Cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. Ảnh: Văn Nỷ

Tiếp tục nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Ninh Thuận phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương, đất nước. Trong đó, chú trọng xây dựng văn hóa công sở tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; tập trung chấn chỉnh phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, tạo niềm tin và lan tỏa mạnh mẽ trong Nhân dân.

Gắn việc học tập và làm theo chuyên đề năm 2023 với nâng cao chất lượng triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng về xây dựng văn hóa: Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc diễn ra vào ngày 24/11/2021...

Căn cứ nội dung chuyên đề 2023 và chuyên đề toàn khóa, các cơ quan, đơn vị, địa phương xác định nội dung và tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo định kỳ hàng quý gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương. Chú trọng thảo luận, trao đổi về thực trạng, khó khăn, hạn chế, đề ra các giải pháp giải quyết triệt để những vấn đề tồn đọng, vướng mắc ở cơ quan, đơn vị, địa phương;

Trên cơ sở đó, xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện chuyên đề năm 2023 đảm bảo hiệu quả, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương. Đưa nội dung thực hiện chuyên đề năm 2023 vào kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 và các chương trình, kế hoạch về xây dựng và phát triển văn hóa, con người của cơ quan, đơn vị, địa phương (hoàn thành trước ngày 15/4/2022) - gửi về Sở Nội vụ để tổng hợp, theo dõi;

Theo đó, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu phải gương mẫu đưa nội dung thực hiện chuyên đề năm 2023 vào xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 sau khi học tập, quán triệt chuyên đề; gửi cấp ủy chi bộ để theo dõi và làm cơ sở phân tích chất lượng và đánh giá, xếp loại đảng viên cuối năm.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong đó có chuyên đề năm 2023; gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, XIII về xây dựng Đảng.

2. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương có liên quan tiến hành rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung các chính sách, văn bản liên quan đến xây dựng và phát triển văn hóa, con người Ninh Thuận phát triển toàn diện.

3. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh:

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo cụ thể hóa nội dung Kế hoạch số 75-KH/TU ngày 17/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Kế hoạch triển khai thực hiện chuyên đề năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện các nội dung theo Công văn này.

Thường xuyên kiểm tra việc tổ chức thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương thông qua lồng ghép trong các cuộc thanh tra, kiểm tra công vụ hằng năm.