Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 3/1/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trong tình hình mới (Chỉ thị 01), Chỉ thị số 37-CT/TU ngày 28/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) trên địa bàn tỉnh (Chỉ thị 37), ngày 31/1/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 286/KH-UBND triển khai thực hiện các nội dung nói trên.

Kế hoạch hướng đến mục đích tất cả các cấp, các ngành, chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang, cán bộ, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân trong tỉnh đều được quán triệt, tiếp thu các quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ trọng tâm tại Chỉ thị 01 và Chỉ thị 37, để nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm trong công tác PCCC và CNCH. Bên cạnh đó, kế hoạch còn đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong thực hiện công tác PCCC và CNCH, xem xét trách nhiệm của người đứng đầu nếu để xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản trong phạm vi lãnh đạo, quản lý của mình. Đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành, địa phương trong việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 01 và Chỉ thị 37 đảm bảo kịp thời, thống nhất, hiệu quả. Từ đó, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC và CNCH nhằm ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới chấm dứt xảy ra cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm chết người do nguyên nhân chủ quan.

Để thực hiện đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra, UBND yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh; MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan căn cứ nội dung kế hoạch và chức năng, nhiệm vụ được giao để xây dựng kế hoạch triển khai Chỉ thị 01 và Chỉ thị 37 gửi về UBND tỉnh trước ngày 10/2/2023. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch theo các nhiệm vụ trọng tâm như: Xây dựng kế hoạch và tham mưu cấp ủy cùng cấp ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Chỉ thị 01 và Chỉ thị 37 và các văn bản chỉ đạo khác có liên quan về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC và CNCH bằng hình thức phù hợp đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong toàn tỉnh.

Lực lượng PCCC và CNCH Công an tỉnh diễn tập các phương án PCCC tại cơ sở. Ảnh: V.Miên

Đổi mới tư duy, nhận thức phương pháp, cách tiếp cận trong công tác PCCC và CNCH phù hợp với yêu cầu tình hình mới hiện nay. Xác định rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác PCCC và CNCH là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng đối với sự nghiệp bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người dân, góp phần tạo môi trường an toàn, lành mạnh cho phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn hiện nay của tỉnh; chủ động xây dựng các phương án phòng ngừa và xử lý các tình huống nếu xảy ra cháy, nổ, sự cố, tai nạn, bảo đảm nhanh, kịp thời, hiệu quả theo phương châm “4 tại chỗ”. Kiên quyết xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương trong tỉnh nếu để các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao hoạt động khi chưa bảo đảm các điều kiện an toàn PCCC và để xảy ra các vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng do thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra, giám sát hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm trong phạm vi quản lý của mình đối với công tác PCCC và CNCH.

Tiếp tục đổi mới về nội dung, hình thức công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân PCCC và CNCH vừa có chiều rộng, vừa có chiều sâu, dễ hiểu, dễ tiếp thu bằng các giải pháp cụ thể để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và nhân dân đối với công tác PCCC và CNCH. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH cho mọi tầng lớp nhân dân, nhất là đối với học sinh, sinh viên, đội ngũ lao động trẻ trong xã hội. Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giao dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH. Xây dựng phong trào toàn dân PCCC và CNCH, nhân rộng các mô hình bảo đảm an toàn về PCCC và CNCH tại các khu dân cư, hộ gia đình, các địa bàn, cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao; kịp thời khen thưởng tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC và CNCH. Tất cả các hành vi vi phạm về PCCC và CNCH phải được xử lý nghiêm theo quy định và bắt buộc khắc phục đối với các cơ sở không đảm bảo điều kiện an toàn về PCCC và CNCH. Công khai các cá nhân, tổ chức vi phạm quy định về PCCC trên phương tiện thông tin đại chúng, thường xuyên cảnh báo cộng đồng xung quanh và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các cá nhân, tổ chức cố tình đưa dự án, công trình, cơ sở vào sử dụng nhưng không bảo đảm các điều kiện an toàn về PCCC và CNCH.

Tăng cường nguồn lực đầu tư cho công tác PCCC và CNCH, xây dựng, trang bị cơ sở vật chất, hậu cần cho lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH. Tập trung các nguồn lực của địa phương để xây dựng và phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng, kỹ thuật về PCCC và CNCH. Kịp thời đề ra các giải pháp khắc phục, tháo gỡ những khó khăn, bất cập về giao thông, nguồn nước phục vụ công tác chữa cháy, CNCH.

Rà soát và tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại các kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 1492/QĐ-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 02-KL/TW của Ban Bí thư; Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 99/2019/QH14 của Quốc hội và Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 5/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC tại khu dân cư.

Triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 1/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác PCCC và CNCH tại khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 27/8/2021 của UBND tỉnh về ban hành quy định an toàn PCCC đối với nhà ở hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; Quyết định số 623/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 của UBND tỉnh ban hành Quy trình phối hợp trong công tác kiểm tra nghiệm thu khi hoàn thành công trình xây dựng và kiểm tra về PCCC trên địa bàn tỉnh.

Định kỳ hằng năm các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan báo cáo kết quả trước ngày 30/10 (qua Công an tỉnh) để theo dõi, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh.