Triển khai rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2023

Để triển khai có hiệu quả Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 8/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), ngày 24/1/2023, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 80/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì rà soát, đánh giá toàn diện các TTHC, nhóm TTHC tại các cấp đã được công bố, kịp thời phát hiện những TTHC, nhóm TTHC không phù hợp, có mâu thuẫn, chồng chéo, có ý kiến phản ánh, kiến nghị của người dân để tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá TTHC và dự thảo Quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách TTHC, gửi Văn phòng UBND tỉnh xem xét, đánh giá chất lượng rà soát trước ngày 15/7/2023 để trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Việc tổ chức rà soát phải được thực hiện thường xuyên đúng phương pháp, đúng quy trình quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát TTHC; sử dụng biểu mẫu rà soát, đánh giá và hướng dẫn trả lời tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Bên cạnh đó, các sở, ngành, địa phương cần tổ chức phân công cán bộ, công chức thực hiện rà soát; phối hợp Văn phòng UBND tỉnh xử lý, tổng hợp kết quả rà soát, bảo đảm các điều kiện cần thiết để phục vụ công tác rà soát TTHC của đơn vị, địa phương theo đúng quy định.

Người dân, doanh nghiệp giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả “một cửa” Tp. Phan Rang - Tháp Chàm. Ảnh: X.Bính

Về nhiệm vụ cụ thể, giao các sở: Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Xây dựng, Y tế, Giao thông vận tải chủ động thực hiện rà soát các TTHC, nhóm TTHC trọng tâm được ban hành kèm theo Quyết định số

80/QĐ-UBND và tất cả các TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của cơ quan, đơn vị mình để báo cáo và đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các TTHC không phù hợp, không thống nhất với các quy định pháp luật hiện hành.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh, Chi cục Hải quan Ninh Thuận, Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện rà soát các TTHC, nhóm TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của cơ quan, đơn vị mình (đang thực hiện trên địa bàn tỉnh) để báo cáo và đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các TTHC không phù hợp, không thống nhất với các quy định pháp luật hiện hành (quá trình thực hiện đề nghị phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh để thống nhất thực hiện).

Trong quá trình thực hiện, giải quyết TTHC, nếu các cơ quan, đơn vị, địa phương phát hiện quy định, TTHC có vướng mắc, bất cập, gây cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân hoặc có phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức thì có văn bản báo cáo UBND tỉnh thông qua Văn phòng UBND tỉnh để tổ chức rà soát và đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC.

Đối với Văn phòng UBND tỉnh, có trách nhiệm hướng dẫn phương pháp rà soát; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch. Phân tích, đánh giá chất lượng rà soát của cơ quan, đơn vị được giao chủ trì rà soát TTHC. Tổng hợp kết quả rà soát của các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì rà soát, đánh giá TTHC; dự thảo báo cáo kết quả rà soát, đánh giá TTHC trên địa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh ban hành gửi về bộ, cơ quan ngang bộ trước ngày 15/9/2023.