Quy định hệ số điều chỉnh lương tăng thêm cho một số đối tượng

Ngày ngày 10 tháng 06 năm 2011, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư liên tịch Số: 07/2011/TTLT-BNV-BTC-BVHTTDL, quy định hệ số điều chỉnh tiền lương tối thiểu tăng thêm so với mức lương tối thiểu chung đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại ban quản lý làng văn hóa - du lịch các dân tộc Việt Nam thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Theo đó, công chức, viên chức và người lao động làm việc tại ban quản lý làng văn hóa - du lịch các dân tộc Việt Nam thuộc Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch phải là những người đã được tuyển dụng trong phạm vi chỉ tiêu biên chế được cấp có thẩm quyền giao hàng năm theo quy định của pháp luật về quản lý biên chế, làm việc tại các tổ chức thuộc Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, gồm: Văn phòng; Thanh tra; Ban Tổ chức cán bộ; Ban Kế hoạch - Tài chính; Ban Quy hoạch, Kiến trúc và Môi trường; Ban Nghiệp vụ văn hóa dân tộc; Ban Đối ngoại và Xúc tiến đầu tư; Ban Quản lý Khu các làng dân tộc; Trung tâm Thông tin - Dữ liệu; Tạp chí Làng Việt.

Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam là nơi gìn giữ và phát huy các di sản văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam đã được khai trương tháng 9/2010.

Các đối tượng trên được áp dụng hệ số điều chỉnh tiền lương tối thiểu tăng thêm từ nguồn chi thường xuyên của ngân sách nhà nước hàng năm là 0,8 lần mức lương tối thiểu chung. Thời gian thực hiện được tính kể từ ngày 1/1/2011 đến hết ngày 31/12/2013.

Thông tư liên tịch này có hiệu lực từ ngày 1/8 /2011. Đối với những người đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác khỏi Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam trước ngày Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành thì không hồi tố chi trả tiền lương tăng thêm.

Theo Quyết định 1925/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế trong quản lý đầu tư xây dựng, tài chính và phát triển nguồn nhân lực tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam, cán bộ công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam được hưởng hệ số tiền lương tăng thêm từ nguồn chi thường xuyên của ngân sách nhà nước giao hàng năm trong giai đoạn từ 2009 đến 2013.
 Nguồn www.chinhphu.vn