Lực lượng vũ trang tỉnh: Tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị

Yếu tố chính trị có ý nghĩa quyết định trong việc nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của quân đội. Nhận thức rõ điều đó, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh luôn tập trung sức lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị.

Các đơn vị thường xuyên quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng về xây dựng quân đội. Cụ thể hóa, triển khai các giải pháp, từng khâu đột phá xây dựng LLVT tỉnh theo hướng vững mạnh về chính trị, tổ chức tinh gọn, linh hoạt. Giữ vững nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng. Bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của cấp ủy đảng, điều hành của chính quyền địa phương, phát huy vai trò của người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên đối với các đơn vị LLVT tỉnh. Đổi mới công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng cho bộ đội; xây dựng bản lĩnh chính trị, nâng cao nhận thức trách nhiệm, trau dồi đạo đức, rèn luyện phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, làm cho cán bộ, chiến sĩ (CB,CS) giác ngộ sâu sắc lý tưởng cách mạng, kiên định, vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, trung thành với Tổ quốc, luôn đoàn kết, gắn bó máu thịt với nhân dân. 

Phát huy vai trò và hiệu lực, hiệu quả của hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị; các mặt công tác tư tưởng, tổ chức, cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, dân vận, chính sách, quần chúng... luôn được quan tâm; đề cao dân chủ, kỷ cương, kỷ luật; giữ vững đoàn kết nội bộ. Gắn công tác Đảng, công tác chính trị với định hướng tư tưởng để mỗi CB, CS nhận thức đúng tình hình, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quân đội, xây dựng LLVT tỉnh; nắm vững thời cơ, thách thức, thuận lợi, khó khăn; phân biệt rõ “đối tượng”, “đối tác” theo quan điểm của Đảng; không mơ hồ, mất cảnh giác, xử lý tốt mọi tình huống không để bị động, bất ngờ. 

Cùng với việc giáo dục chính trị, các đơn vị đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nêu cao tính chiến đấu trong tự phê bình và phê bình, triệt để khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, kịp thời đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, suy thoái về chính trị, tư tưởng và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, tạo chuyển biến mạnh mẽ cả về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên. Thường xuyên động viên CB, CS tự giác học tập, tu dưỡng, rèn luyện, tạo ra sức “đề kháng”, sự “miễn dịch” cho bộ đội. Chủ động bám nắm tư tưởng, chia sẻ khó khăn, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của CB, CS. Thực hiện tốt Ngày Chính trị văn hóa tinh thần, Ngày Pháp luật trong đơn vị; tổ chức hiệu quả các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, ngăn chặn và đẩy lùi mọi tệ nạn, hủ tục, loại trừ các sản phẩm văn hóa xấu, độc thâm nhập vào đơn vị. Phát huy vai trò nêu gương, chủ động, dám nghĩ, dám làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên; trước những nhiệm vụ, tình huống khó khăn, phức tạp, cán bộ, đảng viên luôn đi trước. Từ đó có sức thuyết phục, tác động tích cực đến kết quả xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị.

Trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, bất luận trong hoàn cảnh nào, việc xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị luôn là nguyên tắc, là mục tiêu cơ bản, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị phải quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ. Bảo đảm để LLVT tỉnh luôn xứng đáng là lực lượng chính trị trung thành, tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương.