Nâng cao hiệu quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch 5 năm 2021-2025. Trong bối cảnh phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức lớn do thiên tai, dịch bệnh, việc triển khai, thực hiện quyết liệt, hiệu quả quy định của Luật Thực hành tiết kiệm (THTK), chống lãng phí (CLP); các nhiệm vụ, giải pháp THTK, CLP đề ra đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng cho việc thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) của tỉnh.

Căn cứ vào chương trình tổng thể của Chính phủ và bám sát nội dung chỉ đạo của Tỉnh ủy về THTK, CLP, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh ban hành chương trình hành động và chỉ đạo triển khai đến các đơn vị, địa phương; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về THTK, CLP toàn thể cán bộ, công chức, viên chức (CCVC) và nhân dân; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là học tập và làm theo Bác về THTK, chống tham ô, lãng phí tới các cơ quan, đơn vị, cán bộ, CCVC trong toàn tỉnh... Các đơn vị, địa phương thường xuyên kiểm soát việc chi tiêu công, tổ chức các hội nghị, hội thảo, điều hành ngân sách chặt chẽ và hiệu quả; thực hiện quản lý, sử dụng tài sản công, trang thiết bị làm việc, phương tiện đi lại đúng tiêu chuẩn; quản lý sử dụng ngân sách đúng mục đích, chế độ thông qua công tác lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ và giao dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) đối với từng lĩnh vực theo chủ trương tiết kiệm, chống lãng phí. Thực hiện tốt các cơ chế quản lý tài chính, nhất là quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính trong cơ quan. Kiểm soát chặt chẽ công tác thẩm định hồ sơ thiết kế, dự toán, hồ sơ thẩm định quyết toán, công tác đấu thầu, thẩm định kết quả đấu thầu, chào hàng cạnh tranh đối với các dự án sử dụng NSNN.

Kết quả tiết kiệm trong việc lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí NSNN hơn 37,85 tỷ đồng, cụ thể: Tiết kiệm trong việc lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ dự toán NSNN hơn 26,37 tỷ đồng; tiết kiệm trong việc sử dụng và quyết toán NSNN hơn 11,47 tỷ đồng. Trong đầu tư xây dựng các dự án sử dụng NSNN, tiền, tài sản nhà nước, đã tiết kiệm được cho NSNN tổng số tiền hơn 10,55 tỷ đồng. Trên lĩnh vực công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, qua kiểm tra đã phát hiện xử lý nghiêm minh các hành vi khai thác trái pháp luật, không giấy phép, không có quy hoạch nằm trong dự án đã được phê duyệt. Đã xử lý 42 vụ, thu được số tiền hơn 1,35 tỷ đồng từ việc xử phạt vi phạm trong quản lý, khai thác sử dụng tài nguyên khác. Kết quả này đã tạo thêm nguồn lực cho phục hồi và phát triển kinh tế, phòng, chống dịch COVID-19, bảo đảm an sinh xã hội... phấn đấu thực hiện cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH đã đề ra.

Cùng với đó, công tác thực hiện đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, CCVC và người lao động được triển khai chặt chẽ đúng luật định, góp phần sử dụng hiệu quả NSNN. Công tác THTK trong quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà công vụ; mua sắm, sử dụng phương tiện đi lại và phương tiện, thiết bị làm việc được siết chặt. Các doanh nghiệp tiếp tục thực hiện đổi mới mô hình hoạt động sản xuất, nâng cao năng lực quản lý và thực hiện các giải pháp tiết kiệm các khoản chi phí đầu vào, chủ động thực hiện hiệu quả các nguồn lực nhà nước giao; giảm chi phí quản lý (từ 5% trở lên). Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã thực hiện các quy định về công khai của Luật THTK, CLP và các luật chuyên ngành, góp phần tạo điều kiện cho việc kiểm tra, thanh tra, giám sát THTK, CLP. Thông qua các cuộc thanh tra, kiểm tra, địa phương đã lồng ghép việc triển khai thực hiện Luật THTK, CLP, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót, hạn chế trong công tác tổ chức và hoạt động của các cơ quan được kiểm tra, thanh tra nhằm hạn chế thất thoát, gây lãng phí.

Nhằm đẩy mạnh hơn nữa về công tác THTK, CLP trên địa bàn tỉnh, thời gian tới UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục tăng cường triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền phổ biến các văn bản hướng dẫn, chương trình, kế hoạch, quy định của Luật THTK, CLP và các thông tư, văn bản của Chính phủ, bộ, ngành, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đến các cơ quan, đơn vị và địa phương nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc quản lý, sử dụng NSNN, vốn nhà nước, tài sản nhà nước, lao động, thời gian lao động trong khu vực nhà nước, quản lý, khai thác sử dụng tài nguyên thiên nhiên. Thực hiện nghiêm túc các quy định về công khai minh bạch trong các lĩnh vực mình quản lý; tăng cường các hoạt động giám sát của các cơ quan, tổ chức, đoàn thể kịp thời phát hiện hành vi vi phạm về THTK, CLP.

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, nghiêm túc thực hiện chương trình THTK, CLP trên địa bàn tỉnh và báo cáo kết quả thực hiện đúng yêu cầu về nội dung, thời hạn theo quy định. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và cán bộ, CCVC trong việc THTK, CLP. Đối với cán bộ, CCVC luôn đề cao trách nhiệm trong việc THTK, CLP; đưa THTK, CLP thành nhiệm vụ thường xuyên trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong việc thi hành công vụ.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra trong các lĩnh vực đã được quy định pháp luật có liên quan. Trong đó, tập trung vào các lĩnh vực liên quan đến THTK, CLP như chi tiêu ngân sách, sử dụng kinh phí hoạt động của các cơ quan, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, tài sản công...; kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi lãng phí; đồng thời, thực hiện công khai việc xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng mà xã hội quan tâm. Áp dụng các ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác điều hành, nhiệm vụ chuyên môn và quản lý con người nhằm giảm hao phí về thời gian, nhân lực và tài chính cho Nhà nước và xã hội...