Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11)

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Ngày Pháp luật), ngày 22/9/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 4155/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2022.

Theo đó, hưởng ứng Ngày Pháp luật, các cơ quan, đơn vị, địa phương nỗ lực nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và thi hành pháp luật, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp đẩy lùi đại dịch COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời, để Ngày Pháp luật đi vào chiều sâu, tạo sức lan tỏa, tinh thần thượng tôn pháp luật trong Nhân dân, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần XIV; Hiến pháp năm 2013; các chủ trương, chính sách liên quan đến cải cách hành chính, cải cách tư pháp, kiểm soát thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành pháp luật. Các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua có hiệu lực năm 2021, 2022; những vấn đề nóng trên địa bàn tỉnh đang được xã hội quan tâm; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, khiếu nại, tố cáo; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp...

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác giáo dục ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật; nêu gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong thi hành pháp luật; nhất là mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác PBGDPL; phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trong chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật.

Việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2022 là điểm nhấn của cả giai đoạn 10 năm thực hiện. Các cơ quan, đơn vị căn cứ điều kiện thực tế chủ động tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật gắn với tổng kết 10 năm thi hành Luật PBGDPL; đồng thời, gắn với việc thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 3341/KH-UBND ngày 31/7/2022 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027” trên địa bàn tỉnh. Các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật sâu rộng, thiết thực, đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, phù hợp và tiết kiệm, có trọng tâm, trọng điểm. Gắn trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL, báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện trong tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật được tổ chức thường xuyên, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả trong 2 tháng cao điểm là tháng 10 và tháng 11/2022.