Hỏi đáp pháp luật về quy định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

* Hỏi: Hộ gia đình ở huyện Bác Ái đang sử dụng đất trồng lúa thuộc khu vực nông thôn, nhưng sau đó tự ý chuyển sang đất phi nông nghiệp có vi phạm pháp luật không?

* Đáp: Theo điểm d khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai năm 2013 quy định việc chuyển mục đích sử dụng đất như sau:

“Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm: Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp”.

Và khoản 3 Điều 9 Nghị định số 91/2019/Đ-CP ngày 19-11-2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, quy định việc sử dụng đất trồng lúa vào mục đích khác không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định tại các điểm a và d khoản 1 Điều 57 của Luật Đất đai như sau:

“Chuyển đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn thì hình thức và mức xử phạt như sau:

a) Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép dưới 0,01 héc ta;

b) Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 0,01 héc ta đến dưới 0,02 héc ta;

c) Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 0,02 héc ta đến dưới 0,05 héc ta;

d) Phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 30 triệu đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 0,05 héc ta đến dưới 0,1 héc ta;

đ) Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 0,1 héc ta đến dưới 0,5 héc ta;

e) Phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 80 triệu đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 0,5 héc ta đến dưới 1 héc ta;

g) Phạt tiền từ 80 triệu đồng đến 120 triệu đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 1 héc ta đến dưới 3 héc ta;

h) Phạt tiền từ 120 triệu đồng đến 250 triệu đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 03 héc ta trở lên”.

Đồng thời, căn cứ điểm a, c khoản 5 Điều 9 của Nghị định số 91/2019//NĐ-CP, ngoài việc bị xử phạt vi phạm hành chính, còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm; buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

Căn cứ các quy định nêu trên, thì hành vi chuyển đất trồng lúa sang phi nông nghiệp mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép là hành vi vi phạm pháp luật và sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính tương ứng với một trong các hình phạt nêu trên.