Giải pháp phát triển khu vực Mũi Dinh

Ngày 21-7-2022, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 3192/KH-UBND triển khai thực hiện Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) đối với khu vực Mũi Dinh, thuộc địa bàn xã Phước Dinh và xã Phước Diêm (Thuận Nam). Thời gian thực hiện từ nay đến năm 2025 và dài hạn đến năm 2035.

Nhằm cụ thể hóa định hướng của Đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch ven biển phía Nam tỉnh Ninh Thuận và Quy hoạch phân khu xây dựng khu vực Mũi Dinh, huyện Thuận Nam đảm bảo tính khả thi, hiệu quả, phù hợp thực tiễn; làm cơ sở lựa chọn đầu tư có trọng tâm, không dàn trải, tập trung cho các dự án trọng điểm, hạ tầng khung, tạo động lực phát triển cho huyện Thuận Nam; góp phần tạo sự đột phá, chuyển biến trong lĩnh vực quy hoạch, xây dựng, quản lý và kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở nội dung kế hoạch được bàn hành, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan triển khai xây dựng kế hoạch của từng đơn vị phù hợp theo tính chất, mục tiêu và định hướng phát triển theo quy hoạch phân khu đã xác định. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến các định hướng phát triển khu du lịch được xác định trong đồ án, phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện để các nhà đầu tư tiếp cận, nhằm nâng cao chất lượng quy hoạch và đẩy nhanh tiến độ các dự án, đề án trọng điểm mang tính chất tạo động lực thúc đẩy sự phát triển chung của khu vực, phù hợp với định hướng quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch ven biển phía Nam của tỉnh. Trọng tâm là phải bảo tồn và phát triển cảnh quan thiên nhiên; tận dụng tối đa và tôn trọng điều kiện địa hình tự nhiên, các công trình xây dựng đảm bảo chiều cao và quy mô công trình không phá vỡ đường viền cảnh quan của khu vực. Đảm bảo tuân thủ hành lang bảo vệ bờ biển được duyệt nhằm bảo vệ hệ sinh thái, duy trì giá trị hệ sinh thái và cảnh quan tự nhiên ở vùng bờ, giảm thiểu sạt lở bờ biển, thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng, đảm bảo quyền tiếp cận của người dân với biển.

Bãi biển Mũi Dinh (Thuận Nam) có cảnh quan thiên nhiên đặc sắc, hấp dẫn để phát triển du lịch. Ảnh: V.Miên

Về định hướng phát triển không gian trong khu vực lập quy hoạch phải đảm bảo tính tổng thể tổ chức không gian khu vực Mũi Dinh bao gồm 3 loại hình chính là không gian ven biển (không gian 1), không gian cảnh quan đặc trưng (không gian 2) và không gian cây xanh bảo vệ (không gian 3). Mỗi loại hình không gian sẽ được định hướng các hình thức khai thác phù hợp và quản lý theo từng dự án cụ thể, hạn chế tác động đến môi trường tự nhiên, tăng giá trị cảnh quan và kinh tế cho khu vực.

Khi thực hiện các dự án cần ưu tiên tạo sự kết nối giữa các khu vực thông qua các dự án giao thông, nâng cấp mở rộng tuyến đường vào dự án và các hướng tuyến giao thông phụ trợ, kết nối đi các khu vực lân cận. Đồng thời quan tâm đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng định hình các chức năng thương mại dịch vụ; dịch vụ du lịch - vui chơi giải trí để phát triển kinh tế của khu vực. Ưu tiên các dự án đảm bảo môi trường, kiểm soát sự ô nhiễm; các dự án khu du lịch nghỉ dưỡng đã và đang thực hiện trong khu quy hoạch như: Khu du lịch Mũi Dinh Ecopark, Khu du lịch vịnh Mũi Dinh, Khu du lịch nghỉ dưỡng hồ Ba Bể, Khu du lịch nghỉ dưỡng Mặt trời Mũi Dinh, Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Royal Ninh Thuận, Khu du lịch sinh thái Cà Ná Star.

Đối với công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng cần rà soát điều chỉnh, lập mới quy hoạch chi tiết gắn với các dự án thành phần; tạo điều kiện cho người dân ổn định đời sống và có quỹ đất để phát triển kinh tế hộ gia đình, thương mại - dịch vụ, khu vui chơi phục vụ cộng đồng khi các dự án chưa đến giai đoạn khởi công xây dựng. Trong giai đoạn triển khai thực hiện dự án phải tuân thủ các quy định của đồ án quy hoạch phân khu được duyệt về chỉ tiêu kiến trúc quy hoạch như: Quy mô công trình, mật độ xây dựng, tầng cao công trình, chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng… và các quy định khác theo Điều lệ quản lý quy hoạch xây dựng. Trường hợp khi lập dự án xin điều chỉnh chỉ tiêu kiến trúc quy hoạch thì phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Về nhiệm vụ cụ thể để thực hiện quy hoạch, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng theo dõi, hướng dẫn UBND huyện Thuận Nam, UBND các xã: Phước Diêm và Phước Dinh trong công tác lập quy hoạch chi tiết, đầu tư cơ sở hạ tầng. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp UBND huyện Thuận Nam và cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai lập danh mục kêu gọi đầu tư các dự án phù hợp theo quy hoạch và tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh ban hành danh mục các dự án kêu gọi đầu tư để tổ chức thực hiện theo quy hoạch được duyệt. Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) phối hợp với Sở Công Thương, UBND huyện Thuận Nam và các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh kiến nghị Bộ TN&MT xử lý thủ tục pháp lý xác định chính xác vị trí các khu vực titan không thực hiện khai thác để chuyển sang dự trữ và được phép đầu tư xây dựng dự án khác; tham mưu UBND tỉnh phê duyệt chiều rộng hành lang bảo vệ bờ biển; rà soát, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phù hợp với quy hoạch chung đã được phê duyệt.

Các đơn vị như: Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cập nhật, điều chỉnh, bổ sung một số tuyến đường, một số bến thủy nội địa tại khu vực Mũi Dinh vào quy hoạch giao thông vận tải để tích hợp vào quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo quy định của Luật Quy hoạch; Chủ trì, phối hợp triển khai các dự án đầu tư nâng cấp, cải tạo các tuyến đường giao thông đảm bảo phù hợp với cấp đường quy hoạch được duyệt. Sở Tài chính tham mưu bố trí nguồn vốn cho công tác lập quy hoạch chi tiết xây dựng tại khu vực khi có nhu cầu. Công ty Cấp nước tỉnh Ninh Thuận cập nhật, bổ sung nhu cầu dùng nước, nguồn nước cấp cho khu vực Mũi Dinh theo đồ án quy hoạch phân khu được duyệt. Công ty Điện lực tỉnh Ninh Thuận có trách nhiệm cập nhật, bổ sung nhu cầu phụ tải, nguồn cấp điện cho khu vực Mũi Dinh phù hợp theo quy hoạch phân khu được duyệt.

UBND huyện Thuận Nam tổ chức triển khai lập các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng các khu vực phục vụ du lịch cộng đồng làm cơ sở pháp lý để triển khai các dự án đầu tư xây dựng và cấp phép xây dựng; Xây dựng kế hoạch, danh mục dự án huy động các nguồn lực kêu gọi đầu tư. Phối hợp với Sở TN&MT đưa định hướng quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) khu vực Mũi Dinh vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021-2030 để làm cơ sở kêu gọi đầu tư, triển khai các dự án. Chỉ đạo UBND các xã: Phước Diêm và Phước Dinh tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng theo quy hoạch đã duyệt.

Đài phát thanh truyền hình Ninh Thuận, Báo Ninh Thuận xây dựng chuyên đề để tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các thông tin về mục tiêu, định hướng Quy hoạch phân khu xây dựng khu vực Mũi Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận để nhân dân hiểu và tạo đồng thuận cao trong quá trình triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, các đơn vị, địa phương được giao nhiệm vụ báo cáo kết quả định kỳ vào cuối quý III hằng năm (thông qua Sở Xây dựng) để theo dõi tổng hợp tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết kịp thời.