Hỏi – Đáp: Pháp luật về quy định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Hỏi: Gia đình tôi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với mục đích sử dụng là trồng lúa, nhưng nay chúng tôi không muốn trồng lúa mà muốn chuyển sang trồng cây lâu năm hoặc trồng rừng. Nhưng khi đến cơ quan nhà nước làm thủ tục chuyển mục đích thì không được cho phép. Giờ tôi không muốn trồng lúa nữa mà tự ý chuyển sang trồng cây lâu năm hoặc trồng rừng có được không?

Đáp: Theo điểm a khoản 1 Điều 57 Luật đất đai năm 2013, các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm: Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng.

Và khoản 1 Điều 9 Nghị định số 91/2019/Đ-CP ngày 19-11-2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, quy định việc sử dụng đất trồng lúa vào mục đích khác không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định tại các điểm a và d khoản 1 Điều 57 của Luật đất đai như sau:

“Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng (trừ trường hợp quy định tại khoản 7 Điều 14 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 11 Điều 2 của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP) thì hình thức và mức xử phạt như sau:

a) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép dưới 0,5 héc ta;

b) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 0,5 héc ta đến dưới 01 héc ta;

c) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 01 héc ta đến dưới 03 héc ta;

d) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 03 héc ta trở lên.”

Đồng thời, căn cứ điểm a, c khoản 5 Điều 9 của Nghị định số 91/2019//NĐ-CP, ngoài việc bị xử phạt vi phạm hành chính, còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm; buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

Căn cứ vào các quy định nêu trên thì việc gia đình ông (bà) tự ý chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm hoặc trồng rừng là vi phạm pháp luật. Tùy theo diện tích đất được chuyển mục đích trái pháp luật mà sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính với mức tương ứng của các quy định nêu trên.