HĐND huyện Ninh Phước tổ chức kỳ họp thứ 5, khóa X

Ngày 15-7, HĐND huyện Ninh Phước tổ chức kỳ họp thứ 5, nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội (KT-XH), quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm, đề ra giải pháp thực hiện các chỉ tiêu 6 tháng cuối năm 2022.

Trong 6 tháng đầu năm, tình hình KT-XH huyện Ninh Phước tiếp tục duy trì, phát triển đúng hướng, một số lĩnh vực có chuyển biến tích cực. Tổng giá trị các ngành đạt 5.285 tỷ đồng, đạt 54,1%, tăng 14%; thu ngân sách trên địa bàn đạt 47,7 tỷ đồng, đạt 57,2% chỉ tiêu tỉnh giao; giải quyết việc làm cho 2.027 lao động, đạt 74% chỉ tiêu tỉnh giao; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 91% kế hoạch. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường được tăng cường. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời; công tác chăm lo cho người nghèo, đối tượng chính sách được thực hiện tốt. Kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm và chuyển biến rõ nét; quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.

Toàn cảnh HĐND huyện Ninh Phước tổ chức kỳ họp thứ 5, khóa X, nhiệm kỳ 2021-2025.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đề ra nhiều giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Trong đó, tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH năm 2022. Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ hè - thu và vụ mùa gắn với thực hiện kế hoạch sản xuất 2 vụ lúa/năm theo chỉ đạo của UBND tỉnh; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, các mô hình sản xuất hiệu quả, ứng dụng công nghệ cao gắn với liên kết bao tiêu sản phẩm. Đẩy nhanh tiến độ công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu và tổ chức thi công, giải ngân các công trình năm 2022; đẩy nhanh tiến độ các dự án năng lượng đang triển khai trên địa bàn; phát triển các làng nghề gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm và bảo tồn, phát triển các làng nghề gắn với du lịch. Thực hiện có hiệu quả Đề án Mỗi xã một sản phẩm (OCOP); huy động lồng ghép nguồn lực xây dựng thị trấn Phước Dân đạt chuẩn đô thị loại IV... Tăng cường các biện pháp kiểm soát, bình ổn thị trường, chương trình “Đưa hàng Việt về nông thôn”. Đẩy mạnh công tác quản lý đất đai, khai thác khoáng sản. Thực hiện đồng bộ các giải pháp đào tạo nghề cho lao động nông thôn, gắn với giải quyết việc làm...