Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Ngày 15-7, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác VH,TT&DL 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, ngành VH,TT&DL bám sát chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ triển khai hiệu quả các nhiệm vụ theo chủ đề công tác năm 2022: “Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ”. Các hoạt động VH,TT&DL dần sôi động trở lại, nhiều giá trị văn hóa, đạo đức xã hội, truyền thống gia đình tốt đẹp, gương người tốt, việc tốt tiếp tục được nhân rộng, phát huy. Thể dục thể thao được quan tâm đầu tư, công tác chuẩn bị và tổ chức SEA Games 31 được thực hiện chu đáo, an toàn, thành công. Đoàn thể thao Việt Nam đã thi đấu với tinh thần thể thao cao thượng, dẫn đầu các nước đoạt huy chương vàng và tổng các loại huy chương. Hoạt động du lịch (DL) nội địa đã sôi động trở lại trên phạm vi cả nước, hoạt động DL quốc tế đã khởi sắc, khách DL quốc tế đến Việt Nam đã tăng lên nhanh chóng, DL ra nước ngoài đã bắt đầu được kết nối trở lại. Theo đó, tổng lượng khách DL quốc tế đến Việt Nam ước đạt 413.400 lượt; khách DL nội địa ước đạt 60,8 triệu lượt; tổng thu từ DL ước đạt 265 nghìn tỷ đồng...

Các đại biểu dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh ta.

Những tháng cuối năm 2022, ngành VH,TT&DL tiếp tục triển khai các nhiệm vụ theo Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 và các nhiệm vụ được giao tại nghị quyết phiên họp thường kỳ của Chính phủ và tại các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Chương trình hành động của Chính phủ và Kế hoạch hành động của Bộ VH,TT&DL thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, thực hiện Kết luận số 76-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XII về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, nghệ thuật trong thời kỳ mới... Tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ theo chủ đề công tác năm 2022 của ngành: “Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ”; tập trung xây dựng các văn bản, đề án trong chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2022 đặc biệt là hoàn thành đúng tiến độ các văn bản, đề án trong 6 tháng cuối năm 2022.